•    
  • Language

Årsstämmor

Årsstämman (eller när aktuellt, extra bolagsstämman) är bolagets högsta beslutande organ. På stämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen innehåller numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas och det huvudsakliga innehållet i förslagen inför stämman. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämman. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för aktieägares anmälan till bolagsstämman. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara upptagna i aktieboken på avstämningsdagen inför stämman samt göra en anmälan till bolaget senast den dag som framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Till årsstämmans uppgifter hör att välja styrelseledamöter och styrelseordförande samt valberedning, fastställa resultat och balansräkning, besluta om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör, fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer, att godkänna styrelsens ersättningsrapport, samt i förekommande fall att besluta om ändring av bolagsordningen och att välja revisor.

Bolidens årsstämmor hålls normalt vid någon av Bolidens anläggningar i Sverige. I samband med stämman erbjuds aktieägarna möjlighet till rundturer i Bolidens gruvor, anrikningsverk eller smältverk för att få en fördjupad kunskap om de olika verksamheterna och ett tillfälle att träffa Bolidens medarbetare. 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma eller som önskar lägga fram förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman kan lämna förslag till Bolidens styrelse. Skicka eventuella ärenden till [email protected] eller Boliden AB, Att: Årsstämma, Box 44, 101 20 Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post, [email protected] eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm.

För att kunna tas in i kallelsen och bolagsstämmans dagordning ska förslag ha inkommit till styrelsen respektive valberedningen senast sju veckor före stämman (eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman). Förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman ska som utgångspunkt ha kommit in till styrelsen skriftligen senast tre veckor före stämman. Vad gäller förslag till beslut i ärenden där det inte följer av lag eller bolagsordning att förslag måste framläggas viss tid i förväg (såsom exempelvis val av stämmoordförande, styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt förslag om så kallad minoritetsutdelning) har dock varje aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls.

Av bolagsstämmans dagordning följer vilka ärenden som utgör val eller som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. I ärenden på dagordningen som utgör val väljer bolagsstämman den eller de personer som får flest röster. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90