•    
  • Language

Årsstämma 2023

Bolidens årsstämma 2023 hölls den 25 april på Boliden i Garpenberg och genom förhandsröstning (poströstning). Stämman kombinerades med möjligheten till en guidad visning av gruvan. I anslutning till stämmolokalen visades en utställning på temat om zinkens betydelse i samhället.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter – Helene Biström, Tomas Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström. Karl-Henrik Sundström omvaldes som ordförande för styrelsen. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 1 965 000 kronor till ordföranden och med 655 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode ska utgå med 275 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med oförändrade arvoden om 150 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet respektive 75 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Ersättning, m.m. till koncernledningen

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna med 15,00 kronor per aktie och att torsdagen den 27 april 2023 ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2023.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att tillsammans med den ordinarie utdelningen kommer sammanlagt 7 248 miljoner kronor att utskiftas till aktieägarna, motsvarande 26,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara onsdagen den 10 maj 2023 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara måndagen den 5 juni 2023. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas verkställas av Euroclear Sweden AB fredagen den 9 juni 2023.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder) samt Patrik Jönsson (SEB fonder).

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

Långsiktigt aktiesparprogram 2023/2026

Stämman beslutade om införandet av ett långsiktigt aktiesparprogram 2023/2026 (”LTIP 2023/2026”) riktat till VD, koncernledning, affärsenhetschefer och vissa andra nyckelpersoner i Boliden-koncernen. I anledning härav bemyndigades styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier som säkringsåtgärd.

Protokoll

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.boliden.com under ”Verksamhet/Bolagsstyrning/
Stämmor”. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Vd-anförande

Anförande av verkställande direktören Mikael Staffas finns tillgängligt på följande länk: 
https://boliden.videosync.fi/2023-04-25-agm2023

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90