•    
  • Language

Bolidens prospektering

Prospektering handlar om att identifiera, prioritera, undersöka och analysera mineralfyndigheter för att utreda förutsättningarna för eventuell gruvdrift. Tack vare vårt långsiktiga, i första hand gruvnära, prospekteringsarbete fortsätter vi utveckla vår verksamhet och kan garantera tillgången av metaller för lång tid framöver.

Från prospektering till gruva

Prospektering kan delas in i fyra övergripande faser: områdesval, inledande regionala undersökningar, fortsatta lokala undersökningar och provborrningar. Vi använder olika geologiska modeller och teorier, och det insamlade materialet tolkas med hjälp av dataprogram till en flerdimensionell modell.

Om anomalierna uppfyller kraven på lönsamhet, utifrån volym och metallhalter, följer fler studier av geologi, miljö, teknik och ekonomi. Först efter det kan det bli aktuellt att börja bryta malm.

Från de första geologiska undersökningarna till gruvstart tar det mellan fem och tio, ibland upp till 20 år.

Vår prospekteringsstrategi

Vi fokuserar på gruvnära prospektering i alla våra gruvområden, en strategi som varit framgångsrik. Dels för att de geologiska förutsättningarna är de rätta, dels för att det kortar ner ledtiden från fynd till produktion.

Parallellt satsar vi även på fältprospektering, det vill säga sökandet efter mineralisering i helt nya områden, och ingår samarbeten med andra företag för att utveckla prospekteringsprojekt.

Teknik och metoder

Vi arbetar ständigt med att förbättra de metoder vi jobba efter och utveckla teknik för att öka möjligheterna att söka och hitta mineralfyndigheter på större djup än tidigare. Ett exempel är vår egenutvecklade teknik för elektromagnetisk geofysikmätning som gör att vi kan upptäcka mineralisering på mer än 1 000 meters djup. Ett annat är ett elektromagnetiskt mätinstrument som har utvecklats för att identifiera elektriska ledare i närheten av borrhål, vilka i sin tur kan indikera mineralisering som testas vidare med diamantborrning.

Våra prospekteringsmetoder

Minerallagen

Samhällets försörjning av metaller och mineraler regleras i den svenska Minerallagen. Bergsstaten leds av bergmästaren och är den myndighet som utövar tillsyn och handlägger ärenden som rör malmbrytning, prospektering och utvinning av mineral.

För att få söka efter mineraler krävs som regel ett undersökningstillstånd meddelat av bergmästaren och en gällande arbetsplan. Verksamhetsutövaren måste även följa de tillståndskrav och skyldigheter som regleras i miljöbalken. Minerallagen reglerar både vem som får ensamrätt att undersöka berggrundsgeologin och vem som får företrädesrätt till utvinning.

Ytterligare tillstånd kan också vara nödvändiga då minerallagen tillämpas parallellt med annan lagstiftning. Om man hittar en brytvärd mineralfyndighet som man vill bryta följer en lång process av olika tillståndsprövningar som involverar flera beslutsinstanser. Bland annat måste verksamhetsutövaren ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Utöver detta regleras såväl en verksamhetsutövares som en markägares och sakägares rättigheter och skyldigheter i minerallagen. 

Mer om den svenska minerallagen

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90