• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Så styrs Boliden

Boliden är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen ligger årsredovisnings- och aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Utöver regelverken använder Boliden interna styrinstrument som koncernens organisations och verksamhetsfilosofi, New Boliden Way, och Bolidens interna kontrollverktyg, Boliden Internal Control System (BICS), samt policyer inom ett flertal områden, däribland Bolidens uppförandekod som alla medarbetare ska känna till och agera i enlighet med. Vidare arbetar koncernens enheter med ledningssystem för hälsa och säkerhet, miljö, energi och kvalitet.

Stämmor

Årsstämman är bolagets högsta beslu­tande organ. På stämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. 

Styrelse

Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, säkerställer att styrelsens beslut, instruktioner och anvisningar genomförs och följs, samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.

Styrelse

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för Bolidens två affärsområden, Gruvor, respektive Smältverk, ekonomi och finans­direktören samt direktören för Corporate Responsibility (CR).

Koncernledning

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet arbetar fram förslag till lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören samt följer och utvärderar program för rörliga ersättningar för ledningen. 

Ersättningsutskott

Revisionsutskott

Styrelsen in­rättar inom sig utskott som bereder frågor inom sitt område. Styrelsens ansvar kan inte delegeras men Revisionsutskottet stödjer styrelsen genom att förbereda frågor och ger styrelsen support i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra Bolidens finansiella rapportering.

Revisionsutskott

Valberedning

Valberedningen är förtroendevald av aktieägarna och lämnar på årsstämman beslutsunderlaget för nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa som aktieägarna röstar om.

Valberedning

Revisorer

Den externa revisorn är en oberoende granskare av Bolidens räkenskaper för att säkerställa att dessa ger en korrekt, rättvisande och fullständig bild av bolagets ställning och resultat.

Revisorer

Bolagsordning

Bolagsordning för Boliden AB (publ), 556051-4142

Bolagsordning

Riktlinjer för ersättning

På årsstämman varje år ska förslag av styrelsen och beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenteras för aktieägarna. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Riktlinjer för ersättning

Bolidens styrningsstruktur

REVISORER

Valda av årsstämman. Granskar redovisning, bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

AKTIEÄGARE

Cirka 95 000 ägare. Utöver styrning via årsstämman och i förekommande fall extra bolagsstämma.

VALBEREDNING

Består av sex till sju ledamöter. Lämnar förslag gällande bland annat styrelseledamöter till årsstämman.

STYRELSE

Består av åtta ledamöter valda av årsstämman och tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av de fackliga organisationerna.

REVISIONSUTSKOTT (tre ledamöter)

ERSÄTTNINGSUTSKOTT (två ledamöter)

VD/KONCERNCHEF & KONCERNLEDNING

Vd leder verksamheten med stöd av övriga fyra medlemmar i koncernledningen.

INTERNKONTROLLFUNKTION

Rapporterar till finansdirektör och är föredragande på revisionsutskottets möten gällande frågor om intern kontroll.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90