•    
  • Language

Dammhantering

Ansvarsfull metallproduktion kräver ansvarsfull avfallshantering och en hög dammsäkerhet är en mycket prioriterad fråga. Ansvar och befogenheter är tydligt definierade för att säkerställa detta. Restprodukter och avfall hanteras med stor varsamhet för att säkerställa långsiktig och hållbar deponering.

Hantering av gruvdammar

Ett särskilt prioriterat område för Boliden är en säker och ansvarsfull hantering av gruvdammanläggningar. I sandmagasinen deponeras anrikningssand tillsammans med processvatten som har uppkommit till följd av vår verksamhet. För att minska mängden magasinerat vatten i sandmagasinet så leds överskottsvatten från sandmagasinet till klarningsmagasinet. Detta vatten återanvänds i processen eller renas och återförs till omgivande vattendrag. Genom att integrera efterbehandling som en naturlig del under hela gruvdammanläggningens livscykel möjliggör vi att mark som tagits i anspråk småningom kan återlämnas till naturen. 

(GISTM) Läs om vår efterlevnad av standard on tailings management 

Allmän information om Bolidens arbete med dammsäkerhet

Två steg före i Aitik

Avfallshanteringen är precis lika viktig som malmbrytningen i en gruva. Det är också det som tar mest mark i anspråk och som kommer att ha störst betydelse för efterbehandling av gruvan när man väl stänger verksamheten. Strax söder om Gällivare i Lappland, finns Sveriges största koppardagbrott, Aitik. Sandmagasinet i Aitik är en av de absolut viktigaste delarna i hela verksamheten.

Högteknologisk övervakning

Hötjärnmagasinet i Västerbotten är utrustat med ett högteknologiskt övervakningssystem där fiberoptiska kablar är placerade i dammarna för realtidsövervakning av säkerheten.

Read more

Rutiner för hög dammsäkerhet

För Bolidens gruvdammanläggningar, finns en särskild dammsäkerhetsorganisation som säkerställer att gällande lagar, riktlinjer och rutiner följs. Övervakning och inspektioner av dammar sker regelbundet och inkluderar bland annat datainsamling och utvärdering. Dessutom genomförs oberoende granskningar av dammsäkerheten med tredje part. Vårt mål är att implementera och följa de nya, globala riktlinjerna kring dammsäkerhet.

Boliden är medlem i International Council on Mining and Metals (ICMM), en internationell organisation dedikerad till en säker, rättvis och hållbar gruv- och metallindustri. Genom medlemskapet förbinder sig Boliden att följa Global Industry Standard on Tailings Management gällande dammsäkerhet.

Läs Boliden’s Tailings Governance Commitment

Ett steg före i Stekenjokk

Se filmen
SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90