•    
 • Language

Information om Bolidens behandling av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter och behandla dem med respekt. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du i denna informationstext.

Denna information förklarar hur bolag inom Bolidenkoncernen (”Boliden”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • besöker vår hemsida;
 • registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar Boliden på annat sätt för prenumeration på information från Boliden t.ex. pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisning samt för att få aktiekursinformation eller beställer tryckt information via vår hemsida eller på annat sätt;
 • kommunicerar med oss till exempel via formulär på vår webbplats eller via e-post;
 • besöker någon av våra anläggningar;
 • kommunicerar med oss t.ex. via formulär på vår hemsida eller via e-post;
 • kommer i kontakt med Boliden i ditt arbete eller uppdrag hos någon av våra kunder, leverantör eller samarbetspartners; samt 
 • kommer i kontakt med Boliden som representant för investerare, potentiell investerare, finansinstitut, aktie- och kreditanalytiker på köparsidan eller på säljarsidan etc. eller i din egenskap av journalist eller politiker.

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, titel, roll, fotografi och IP-adress.  

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Boliden Mineral AB, org. nr. 556231–6850, Box 44, 101 20 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Boliden utför i samband med att du besöker vår hemsida; kommunicerar med oss via formulär på vår hemsida, registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar Boliden på annat sätt för prenumeration på information eller beställer tryckt information via vår hemsida eller på annat sätt.

Den legala enhet (bolag) inom Boliden med vilken din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en relation, t.ex. genom avtal, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i anledning av dina kontakter med Boliden i ditt arbete eller uppdrag hos någon av våra kunder, leverantör eller samarbetspartners.

I andra fall är det den juridiska personen (företaget) som du besöker eller med vilken du kommunicerar inom Boliden som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker när du besöker en anläggning eller kommunicerar med oss via e-post eller på annat sätt.

3. VILKA PERSONPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

3.1 När du besöker vår hemsida

Personuppgifter som vi behandlar

När du besöker vår webbplats behandlar vi din IP-adress samt uppgifter om din IT-utrustning (t.ex. operativsystem och om besöket görs via dator eller mobiltelefon). Vi behandlar också information om ditt besök på vår webbplats genom s.k. cookies. Mer information om cookies och hur du ändrar inställningar finns i vårt Privacy Preference Center.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifterna för att:  

- säkerställa teknisk funktionalitet

- upprätta statistik och utvärdera vår webbplats

- förstå hur våra besökare använder webbplatsen och förbättra den.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig webbplats med ett innehåll som är relevant för besökaren.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet, dock längst 24 månader. Information om hur länge cookies lagras finns i vårt Privacy Preference Center.

3.2 När du registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar Boliden på annat sätt för prenumeration på information från Boliden eller beställer tryckt information via vår hemsida eller på annat sätt

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar följande personuppgifter: namn, adress, e-postadress, företag (om du väljer att ange det), användarnamn, lösenord och uppgifter om din prenumeration och beställning.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna administrera din beställning och leverera beställd information.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att du ska få beställd information.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutad prenumeration eller levererad beställning för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.3 När du kommunicerar med oss t.ex. via formulär på vår hemsida eller via e-post

Personuppgifter som vi behandlar

När du kommunicerar med oss behandlar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex. namn och kontaktuppgifter, information om din fråga, synpunkt eller ärende.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifterna för att besvara din fråga, omhänderta din synpunkt eller hantera ditt ärende.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att hantera din fråga, synpunkt eller ärende.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

3.4. När du besöker någon av våra anläggningar

Vi behandlar följande personuppgifter

Vi behandlar ditt namn, information om företaget du representerar, in- och utresetider från platsen och i vissa fall kontaktuppgifter och fotografering. Under ditt besök kan även in- och utresetider och positionering registreras inom området (t.ex. om det finns olika zoner). På Bolidens anläggningar som använder kameraövervakning (markeras med informationsskyltar på respektive anläggning) kan vi behandla foton av dig och/eller du kan bli filmad.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter vid inträde till Bolidens anläggningar för följande ändamål:

 • för att säkerställa att endast personer som har rätt att vistas i området, liksom inom olika zoner inom området, får tillträde;
 • för att garantera din och andras säkerhet; och
 • för att skydda Bolidens egendom.

Kameraövervakning används för följande ändamål:

 • för att övervaka produktionen;
 • för att trygga säkerheten och förebygga olyckor; och
 • för att förhindra brott.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan på följande rättsliga grunder:

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som rör arbetsmiljön och som är utformade för att säkerställa att endast personer med nödvändiga kvalifikationer får tillträde till vissa områden på arbetsplatsen; och

Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter som sker i samband med tillträdeskontroll och kameraövervakning är nödvändig för att skydda Bolidens legitima intresse av att veta vem som har tillgång till och vistas på Bolidens områden för att bland annat säkerställa säkerhet och trygghet, t.ex. att alla kan evakueras i en nödsituation, för att förhindra olyckor och för att skydda Bolidens egendom mot sabotage och stöld.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi strävar efter att begränsa lagringstiden, men den beror på ändamålet med den specifika behandlingen. Mer information om lokala lagringstider finns på anläggningen du besöker.

3.5 I samband med dina kontakter med Boliden i ditt arbete eller på uppdrag av någon av våra kunder, leverantörer eller affärspartners.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning av arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan. t.ex. i dokumentation relaterad till avtal som Boliden har med din arbets- eller uppdragsgivare, vid kontakter via e-post, eller genom publicering på Bolidens intranät eller i annan media i syfte att tillgängliggöra dessa personuppgifter primärt för Bolidens anställda.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifterna för att:

-   fullgöra förpliktelser under avtal med din arbetsgivare eller uppdragsgivare;

-   administrera avtal, förhandling eller annat samarbete;

-   hantera kunders, leverantörers och samarbetspartners önskemål; och

-   marknadsföra Bolidens produkter. 

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra förpliktelser under avtal, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete, hantera kunder, leverantörers och samarbetspartners önskemål och marknadsföra Bolidens produkter,

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

3.6 I samband med dina kontakter med Boliden där du företräder investerare, potentiella investerare, finansiella institutioner, aktie- och kreditanalytiker på ”köpsidan” och ”säljsidan” etc. eller i egenskap av journalist eller politiker

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, roll och beskrivning av arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifterna för att:

 • ge kapitalmarknaden och allmänheten information om Boliden;
 • skicka ut inbjudningar till Bolidens kapitalmarknadsdagar och andra arrangemang samt för att administrera och genomföra sådana arrangemang (inklusive besök på Bolidens anläggningar); samt 
 • skapa och upprätthålla relationer med beslutsfattare inom lokala, regionala och centrala styrande politiska organ.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information om Boliden, skicka inbjudningar till Bolidens kapitalmarknadsdagar och andra arrangemang samt av att skapa och upprätthålla relationer med beslutsfattare.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

3.7 För att fullgöra en lagstadgad förpliktelse eller för att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är då att behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet. Vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

4. FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, behandlar vi nedan personuppgifter: 

 • vid besök på vår hemsida lagras uppgifter som den som besöker hemsidan lämnar via sin IT-utrustning, t.ex. dator eller smartphone;
 • personuppgifter som tillhandahålls av kunder, leverantörer och andra samarbetspartners;
 • uppgifter från offentliga register, webbplatser och annan media, samt
 • uppgifter från övervakningskameror (på anläggningar där övervakningskameror används).

5. VILKA VI KAN KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

 • andra legala enheter (bolag) inom Boliden än personuppgiftsansvarig legal enhet;
 • revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande företrädare;
 • s.k. personuppgiftsbiträden (externa leverantörer som behandlar personuppgifter för Bolidens räkning) t.ex. leverantörer av IT-system, systemförvaltning och support eller av IT-infrastruktur; samt
 • andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.  

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. Detta kan ske t.ex. genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land eller i anledning av att vi anlitar IT-leverantör som tillhandahåller support och underhålla av IT-system från tredje land.I de fall vi överför personuppgifter till tredje land kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har vidare rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (gäller endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och om behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal).

8. BOLIDENS DATASKYDDSOMBUD "DPO"

Boliden har utsett ett dataskyddombud som på en övergripande nivå ska se till så att vi följer dataskyddslagstiftningen. Vårt dataskyddsombud nås på e-postadress [email protected] och  på telefon +46 8 610 1551.

9. KLAGOMÅL

För det fall du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med dataskyddslagstiftningen ber vi dig i första hand att kontakta personuppgiftsansvarigt bolag inom Boliden, se under punkt 2 ovan, så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter. Du kan också kontakta vår DPO, se punkten 8.

Du har alltid möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritets­skydds­myndigheten (IMY) i Sverige eller din lokala dataskyddsmyndighet) om du anser att dina personuppgifter behandlas av oss i strid med dataskyddslagstiftningen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90