•    
  • Language

Klimat

Vi genomför omfattande åtgärder för att minimera vår negativa påverkan på klimatet, och driva positiv förändring.

Metallerna och klimatet

Vår vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Klimatprestandan i vår verksamhet är ur ett globalt perspektiv redan idag mycket hög. Detta bland annat som en följd av hög elektrifieringsgrad och hög produktivitet. Även i fortsättningen kommer dock stora insatser att vara nödvändiga för att leda utvecklingen framåt parallellt med att möta en allt högre efterfrågan på basmetaller.

Våra klimatmål

  • 42 procent lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021

  • 30 procent lägre för koldioxidutsläpp i scope 3 till 2030 jämfört med basår 2021

  • Genomsnittet av all vår kopparproduktion ska nå gränsvärdet för Low-Carbon Copper; <1,5 ton CO2/t Cu

  • Genomsnittet av all vår zinkproduktion ska nå gränsvärdet för Low-Carbon Zinc; <1,0 ton CO2/t Zn

Som ett medlemsföretag i The International Council of Mining and Metals (ICMM) delar vi också det långsiktiga målet om netto noll koldioxidutsläpp till 2050, vilket är i linje med ambitionerna i Parisavtalet för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.

För att möta förändringar på marknaden och samtidigt minska våra utsläpp, är alternativa bränslen och nya processteknologier avgörande.

Minskade koldioxidutsläpp

Boliden är ledande inom produktion av metaller med lågt klimatavtryck. Men som alla andra har vi flera klimatrelaterade utmaningar att lösa. Våra affärsområden Gruvor och Smältverk bidrar till koldioxidutsläpp på olika sätt. Gruvornas koldioxidutsläpp genereras främst av bränsleförbrukning och för Smältverk är den primära koldioxidkällan reduktionsmedel och uppvärmning av smältprocesser. För att minska vår negativa påverkan och driva positiv förändring fokuserar vi våra insatser där de kommer ha störst effekt. Bland annat genomförs investeringar i ökad elektrifiering och energieffektivitet löpande för att minska koldioxidutsläppen ytterligare.

Elektrifierade transporter

Boliden investerar 300 MSEK i utbyggnaden av elektrifierade transporter i de två dagbrottsgruvorna Aitik och Kevitsa.

Läs mer

Klimatstrategiprogrammet

Bolidens klimatstrategiprogram sammanfattar hur vi hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter. Det beskriver vårt tillvägagångssätt och de steg vi tar mot minskade koldioxidutsläpp. Utfasningen av fossila bränslen minskar risker kopplade till klimatförändringarna. Samtidigt stärker det vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Klimatstrategiprogrammet innehåller:

  • Styrning – hur klimatrelaterade risker och möjligheter styrs.
  • Strategi – de faktiska och potentiella effekterna av klimatrelaterade risker och möjligheter för Bolidens verksamhet, strategi och finansiella planering.
  • Riskhantering – hur klimatrelaterade risker identifieras, analyseras och hanteras.
  • Mätvärden och mål – de mätvärden och mål som används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter.
  • Prestation – Bolidens aktuella prestation och framsteg mot sina klimatmål.

Low-Carbon & Recycled Metals

Våra produkter Low-Carbon Copper och Low-Carbon Zinc är framställda med råmaterial från våra egna gruvor där vi använder fossilfri el. Det innebär att de har bland de lägsta koldioxidavtrycken i världen jämfört med det globala branschgenomsnittet. Produkterna Recycled Copper och Recycled Zinc har bland annat återvunnen elektronik, kopparskrot och stoft från stålverk som primära råmaterial. Genom att effektivt ta tillvara metaller som finns i samhället kan vi minimera behovet av nya gruvor.

Läs mer om våra metaller med låg klimatpåverkan

Low-Carbon Copper

Low-Carbon Zinc

SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90