•    
  • Language

Vår vision definierar oss

Vårt arbete kännetecknas av omsorg om människa, miljö och samhälle.

Ansvarsfull produktion

Ett hållbart, modernt samhälle kräver metaller. Det gäller inte minst den tekniska utvecklingen inom fossilfri energi och elektrifiering. För att vi ska nå vår vision, att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen, måste vi säkerställa våra egna produktionsprocesser men också hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp genom att tillhandahålla metaller med lågt klimatavtryck. På så vis kan vi skapa positiva effekter i hela värdekedjan.

Läs mer

Människa, hälsa och säkerhet

Vårt mål är att skapa en olycksfri och hälsosam verksamhet som präglas av säkerhet och välbefinnande. För att säkerställa hållbara arbetsmiljöer för våra ledare och medarbetare implementerar vi ständigt ny teknik och innovationer.

Läs mer

Samhälle och urfolk

Vi strävar efter att vara en aktiv aktör och ha en positiv inverkan i de samhällen vi verkar. Detta kan ske på en mängd olika sätt beroende på hur lokala förutsättningar ser ut. Därtill har Boliden verksamhet i områden där ursprungsfolk har särskilda rättigheter.   

Läs mer

Klimat

Många trender och samhällsförändringar påverkar metallbehovet. Klimatomställningen kommer vara den enskilt viktigaste faktorn fram till 2050, speciellt för de energikritiska metallerna. För att klara målet om netto-noll klimatutsläpp till 2050 behövs enligt Internationella energirådet sex gånger mer metaller och mineral än idag. Bolidens ambition är därför att tillhandahålla metaller med lågt koldioxidavtryck och därigenom bidra till att detta mål kan uppnås.

Läs mer

Biologisk mångfald och efterbehandling

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för människans liv på jorden. Bolidens mål är att senast år 2030 bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där vi bedriver verksamhet. Det innebär att vi satsar ytterligare på att utveckla innovativa lösningar för att nå en hållbar markanvändning i samklang med naturen. 

Läs mer

Vattenhantering

Vatten är en värdefull, delad resurs med högt socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt värde. Förutom att tillgång till vatten är en förutsättning för all gruv- och metallverksamhet är det också erkänt som en mänsklig rättighet. Därför är ansvarsfull vattenhantering av högsta prioritet för Boliden.

Läs mer

Dammsäkerhet

Ansvarsfull metallproduktion kräver ansvarsfull avfallshantering och en hög dammsäkerhet är en mycket prioriterad fråga. Ansvar och befogenheter är tydligt definierade för att säkerställa detta. Restprodukter och avfall hanteras med stor varsamhet för att säkerställa långsiktig och hållbar deponering.

Läs mer
SUSTAINABILITY INDEX

I Bolidens Sustainability Index kan du läsa mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90