•    
  • Language

Våra prospekteringsmetoder

Geofysisk undersökning, berggrundskartering, geokemisk provtagning och diamantborrning är exempel på de metoder vi använder oss av vid prospektering för att hitta nya mineralfyndigheter.

Luftburen geofysisk undersökning

Geofysiska mätningar görs från luften, vid marknivå och under jord. Luftburna geofysiska mätningar görs typiskt sett för att kartlägga regionala geologiska strukturer och därigenom identifiera intressanta områden för metallprospektering. Vanliga tekniker vid luftburna undersökningar är mätning av magnetism, radiometri, gravitation och elektromagnetism. Luftburna undersökningsmetoder är kostnads- och tidseffektiva och har också, relativt sett, mycket låg miljöpåverkan på de stora områdena som undersöks. 

Markbunden geofysisk undersökning

Markbundna geofysiska undersökningar genomförs typiskt sett när ett geologiskt område av intresse har identifierats och kräver en mer detaljerad undersökning. Boliden utför elektromagnetiska, elektriska, magnetiska och gravimetriska markundersökningar. Genom dessa kan man definiera flera parametrar som bidrar till en bättre förståelse för avstånd och möjliggör kvalitativ tolkning och modellering. 

Under jord genomförs motsvarande undersökningar typiskt sett genom borrhål i befintlig gruvinfrastruktur. När ett borrhål färdigställts kan geofysiska metoder användas i hålet för få en bättre förståelse för avstånd till och geometrin på en potentiell elektrisk ledare.

Berggrundskartering

På de platser där den är synlig ovan jord kartläggs berggrunden för att samla in geologisk information som ger ledtrådar om ekonomiska mineraliseringar. Detta inkluderar ofta även letandet efter geoglogiskt intressanta stenblock som separerats från berggrunden. 

Berggrundskartering har begränsad eller ingen påverkan på miljön då den inte kräver tunga maskiner eller utrustning. 

Geokemisk provtagning

Där berggrunden täcks av morän kan geokemisk provtagning av det överliggande lagret genomföras för att studera områdets kemiska sammansättning. Provtagningen kan göras både för hand med spade och med hjälp av en mindre borrigg. 

Om en borrigg används har denna prospekteringsmetod har en viss inverkan på miljön. 

Diamantborrning

Genom att extrahera borrkärnor från hål som sträcker sig så långt som 2 000 meter ner i marken kan berggrundens geologi och möjliga mineraliseringar kartläggas på djupet. Denna prospekteringsmetod används både från marknivå och i befintliga gruvor. 

Metoden har en inverkan på miljön då den kräver tung utrustning. Boliden försöker så långt möjligt använda maskiner med lågt marktryck. Efter borrningen skärs borrstängerna av nära ytan och täpps igen för att undvika att vatten läcker ut. 

3D-modellering av berggrund

Utifrån den insamlade datan skapas i ett sista steg 3D-modeller som beskriver geologi, mineralisering och ekonomiska parametrar. Dessa ligger till grund för framtagandet av gruvplaner och beslutsfattande i gruvverksamheten. 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90