•    
  • Language

Revisorer

Den externa revisorn är en oberoende granskare av Bolidens räkenskaper för att säkerställa att dessa ger en korrekt, rättvisande och fullständig bild av bolagets ställning och resultat.

Revisorn granskar också styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och redovisar sina iakttagelser för styrelsen utan ledningens närvaro samt rapporterar vidare till aktieägarna på årsstämman.

Vid årsstämman 2024 omvaldes revisions­bolaget Deloitte AB till revisorer intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Thomas Strömberg utsågs till huvudansva­rig revisor. Han är partner i Deloitte Sverige och har revisionsuppdrag för bl.a. Ericsson. Ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90