• Language

Bolagsordning

Bolagsordning
för Boliden AB (publ), 556051-4142

§ 1

Bolagets firma är Boliden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget skall, indirekt eller direkt, idka gruvbrytning och framställning av metaller samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 150.000.000 och högst 600.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 75.000.000 och högst 300.000.000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall årsstämma utse en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt föregående stycke.

Bolagsstämma kan även hållas i Gällivare kommun, Hedemora kommun och i Skellefteå kommun.

§ 10

Årsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


*****

Antagen vid årsstämma den 3 maj 2011

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90