•    
  • Language

Årsstämma 2024

Bolidens årsstämma hölls den 23 april 2024 i Boliden och genom förhandsröstning (poströstning). Stämman kombinerades med möjligheten till en guidad visning av efterbehandlingsprojektet Långdal samt Hötjärn sandmagasin. I anslutning till stämmolokalen visades en utställning om Bolidens 100-årsjubileum.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter – Helene Biström, Tomas Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström, samt nyval av Derek White. Karl-Henrik Sundström omvaldes som ordförande för styrelsen. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 2 025 000 kronor till ordföranden och med 675 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 160 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode ska utgå med 80 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Ersättning, m.m. till koncernledningen

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna med 7,50 kronor per aktie och att torsdagen den 25 april 2024 ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 30 april 2024.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder) samt Patrik Jönsson (SEB fonder).

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

Långsiktigt aktiesparprogram 2024/2027

Stämman beslutade om införandet av ett långsiktigt aktiesparprogram 2024/2027 ("LTIP 2024/2027") riktat till VD, koncernledning, affärsenhetschefer och vissa andra nyckelpersoner i Boliden-koncernen. I anledning härav bemyndigades styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier som säkringsåtgärd.

Protokoll

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.boliden.com under ”Verksamhet/Bolagsstyrning/
Stämmor”. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Vd-anförande

Anförande av verkställande direktören Mikael Staffas finns tillgängligt på följande länk: 
https://boliden.videosync.fi/2024-04-23-agm

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90