•    
  • Language

Årsstämma 2020

Bolidens årsstämma hölls den 28 april 2020 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna med 7 kronor per aktie och att torsdagen den 30 april 2020 skall vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 6 maj 2020.

Styrelse

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare om nyval av Helene Biström samt omval av styrelseledamöterna Tom Erixon, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg, med Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden

Stämman beslutade att samtliga styrelse- och utskottsarvoden skall vara oförändrade och att styrelsearvode därmed utgår med 1 750 000 kronor till ordföranden och med 580 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 225 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode utgår med 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning, mm. till koncernledningen

Stämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna ersättningsriktlinjerna.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbankens fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

Bolidens årsstämma 2020

Vd-ord Bolidens årsstämma 2020

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90