•    
  • Language

Årsstämma 2019

Bolidens årsstämma 2019 hölls den 3 maj i borrkärnsarkivet Tegelbacken i Boliden och kombinerades med möjligheten till en guidad busstur till Hötjärn sandmagasin. I anslutning till stämmolokalen visades en utställning på temat hållbarhet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 8,75 kronor per aktie och att tisdagen den 7 maj 2019 skall vara avstämnings-dag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 10 maj 2019.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att sammanlagt 1 162 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar 4,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara fredagen den 24 maj 2019 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara onsdagen den 19 juni 2019, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden tisdagen den 25 juni 2019.

Styrelse

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade vidare om nyval av Perttu Louhiluoto samt omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg, med Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 750 000 kronor till ordföranden och med 580 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 225 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode utgår med 50 000 kronor till ledamot av ersättnings­utskottet.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

VD Mikael Staffas anförande på AGM 2019

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90