•    
  • Language

Årsstämma 2021

Bolidens årsstämma hölls den 27 april 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Anföranden av styrelsens ordförande Anders Ullberg, tillika ersättningsutskottets ordförande, revisionsutskottets ordförande Pia Rudengren, verkställande direktören Mikael Staffas och revisor Jan Berntsson:

Mikael Staffas, VD och koncernchef

Anders Ullberg, styrelsens ordförande

Pia Rudengren, revisionsutskottets ordförande

Jan Berntsson, revisor

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna med 8,25 kronor per aktie och att torsdagen den 29 april 2021 skall vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 4 maj 2021.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att sammanlagt 1 641 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar 6 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara fredagen den 7 maj 2021 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara onsdagen den 2 juni 2021, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden måndagen den 7 juni 2021.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, innebärande att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen, samt att bolagsstämma även skall kunna hållas i Landskrona kommun.

Styrelse

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare om nyval av Per Lindberg och Karl-Henrik Sundström samt omval av styrelseledamöterna Helene Biström, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg, med Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 1 830 000 kronor till ordföranden och med 610 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget, samt att arvode för en eventuell vice ordförande skall utgå med 915 000 kr; att arvode skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 150 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode skall utgå med 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Ersättning, m.m. till koncernledningen

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. 

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

Protokoll

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.boliden.com under ”Verksamhet/Bolagsstyrning/Stämmor”, senast på kvällen den 27 april 2021. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90