•    
  • Language

Årsstämma 2018

Bolidens årsstämma 2018 hölls den 27 april i Garpenberg och kombinerades med möjligheten till en guidad visning i gruva och anrikningsverk. I anslutning till stämmolokalen visades en utställning om gruvbrytning och metallutvinning i Garpenberg genom åren.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition 

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 8,25 kronor per aktie och att onsdagen den 2 maj 2018 skall vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 7 maj 2018.

Automatiskt inlösenförfarande 

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att sammanlagt 1 572 689 221,75 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar 5,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara torsdagen den 17 maj 2018 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara tisdagen den 12 juni 2018, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB fredagen den 15 juni 2018.

Styrelse 

Stämman beslutade att vd inte skall ingå i styrelsen samt om omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Pekka Vauramo och Anders Ullberg.

Arvoden 

Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 650 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 190 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 90 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode utgår med 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Valberedning  

Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor  

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

I samband med Bolidens årsstämma hade aktieägare möjlighet att göra ett underjordsbesök på 1050 meter samt besöka anrikningsverket. Därtill fick aktieägare ta del av en utställning om hur gruvverksamheten i området bedrivits från 375 f.Kr. fram till idag.

 VD Lennart Evrells anförande på AGM 2018

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90