•    
  • Language

Årsstämma 2022

Bolidens årsstämma 2022 hölls den 28 april i Skellefteå och genom förhandsröstning (poströstning). Stämman kombinerades med möjligheten till en guidad visning av smältverket i Rönnskär. I anslutning till stämmolokalen visades en utställning på temat metaller för kommande generationer.

Styrelse och ny ordförande

Karl-Henrik Sundström valdes som ny ordförande för styrelsen, att efterträda Anders Ullberg som efter 16 ½ år som ordförande undanbett sig omval. Stämman beslutade vidare om nyval av Tomas Eliasson samt omval av styrelseledamöterna Helene Biström, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 1 920 000 kronor till ordföranden och med 640 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att oförändrade arvoden ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 150 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode ska utgå med 75 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Ersättning, m.m. till koncernledningen

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna med 10,50 kronor per aktie och att måndagen den 2 maj 2022 ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 5 maj 2022.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att tillsammans med den ordinarie utdelningen kommer sammanlagt 7 111 miljoner kronor att utskiftas till aktieägarna, motsvarande 26 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara torsdagen den 12 maj 2022 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara onsdagen den 8 juni 2022. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas verkställas av Euroclear Sweden AB måndagen den 13 juni 2022.

Valberedning

En reviderad instruktion antogs för valberedningen och till ledamöter utsågs Lennart Francke (Swedbank Robur fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken fonder) samt Patrik Jönsson (SEB fonder).

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

Protokoll

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.boliden.com under ”Verksamhet/Bolagsstyrning/
Stämmor”. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Vd-anförande

Anförande av verkställande direktören Mikael Staffas finns tillgängligt här:

https://boliden.videosync.fi/2022-04-28-agm_2022/

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90