•    
  • Language

Årsstämma 2016

Årsstämman hölls tisdagen den 3 maj 2016 på Scandic Hotell, Skellefteå.

Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie och att fredagen den 6 maj ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 11 maj 2016.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson och Anders Ullberg samt nyval av Pekka Vauramo som ny styrelseledamot. Stämman beslutade också om omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 400 000 (1 300 000) kronor till ordföranden och med 500 000 (480 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 190 000 (150 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 90 000 (75 000) kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter; samt att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90