• Language

Så styrs Boliden

Boliden är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen ligger årsredovisnings- och aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Utöver regelverken använder Boliden interna styrinstrument som koncernens organisations och verksamhetsfilosofi, New Boliden Way, och Bolidens interna kontrollverktyg, Boliden Internal Control System (BICS), samt policyer inom ett flertal områden, däribland Bolidens uppförandekod som alla medarbetare ska känna till och agera i enlighet med. Vidare arbetar koncernens enheter med ledningssystem för hälsa och säkerhet, miljö, energi och kvalitet.

Stämmor

Styrelse

Koncernledning

Ersättningsutskott

Revisionsutskott

Valberedning

Revisorer

Bolagsordning

Riktlinjer för ersättning

Bolidens styrningsstruktur

REVISORER

Valda av årsstämman. Granskar redovisning, bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

AKTIEÄGARE

Cirka 103 000 ägare. Utövar styrning via årsstämman och i förekommande fall extra bolagsstämma.

VALBEREDNING

Består av tre till fem ledamöter. Lämnar förslag gällande bland annat styrelseledamöter till årsstämman.

STYRELSE

Består av sju ledamöter valda av årsstämman och tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av de fackliga organisationerna.

REVISIONSUTSKOTT (tre ledamöter)

ERSÄTTNINGSUTSKOTT (två ledamöter)

VD/KONCERNCHEF & KONCERNLEDNING

Vd leder verksamheten med stöd av övriga fyra medlemmar i koncernledningen.

INTERNKONTROLLFUNKTION

Rapporterar till finansdirektör och är föredragande på revisionsutskottets möten gällande frågor om intern kontroll.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90