•    
  • Language

Samråd

I dagsläget mellanlagras järnsand på Rönnskärs industriområde i Skellefteå. Efterfrågan har varierat genom åren och mellanlagrade mängder likaså. För vissa ärenden hålls samråd med närboende och allmänhet om den långsiktiga avsättningen av järnsand och nya användningsområden.

Utbyggt industriområde

Boliden Rönnskär planerar att genom utfyllnad i havet utöka det befintliga industriområdet i Skellefteå kommun. Utökningen av området innebär anläggande av vall med erosionsskydd mot havet i öster. Innanför vallen planeras utfyllnad med järnsand. Utbyggnaden kommer även att underlätta för efterbehandling av industriområdet. Byggande i vattenområde kräver tillstånd enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i ansökan om tillstånd för den planerade verksamheten.

Samrådsunderlag för utbyggt industriområde Boliden Rönnskär

Järnsand på deponi

Under 2019 påbörjades arbete med att ta fram underlag för en ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende slutligt omhändertagande av järnsanden från Rönnskär vid en deponianläggning. Behovet av deponi gäller dels järnsand som det inte finns avsättning för, dels järnsand som inte uppfyller ställda kvalitetskrav (så kallad off-grade). När järnsand deponeras som avfall kan materialet läggas på deponi för icke farligt avfall, baserat på laktester i enlighet med gällande föreskrifter (NFS 2004:10).

LOKALISERINGSUTREDNING

I samarbete med Skellefteå Kommun har två alternativa platser utretts; Degerön i Örviken och Snesviken nära Näsudden i Skelleftehamn. Boliden har även genomfört samråd enligt miljöbalken med myndigheter, organisationer och närboende.

Ansökan om deponi senareläggs

Avsättningen för järnsand är god. Boliden ser dessutom möjligheter till användning för egna behov, främst om planerna på utbyggnad av industriområdet österut kan realiseras. Med den bakgrunden har Boliden beslutat omvärdera tidplanen för behovet av en järnsandsdeponi. Bolaget kommer i närtid inte att gå vidare med en ansökan om en deponi.

Samrådsunderlag gällande deponi för järnsand
Presentation samrådsmöte deponi 210830

För mer information, vänligen kontakta Boliden Rönnskär.
Telefonnummer växel, 0910-773000

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90