• Language

I en föränderlig omvärld är vi fortsatt i framkant

Boliden redovisar för 2022 ett historiskt starkt resultat, kan du utveckla varför?

– När vi sammanfattar 2022 behöver vi utgå från att det varit ett år med goda priser och villkor, inte minst under det första halvåret. Samtidigt har vi under en lång period jobbat hårt med vår produktivitet och vår kostnadsposition vilket innebär att många av våra enheter har en mycket god intjäningsförmåga. I vår bransch kan det vara utmanande att hålla en hög produktionsstabilitet, men med några få undantag har vi lyckats väl inom det området också i år. En mycket viktig utgångspunkt i dessa framgångar är den långsiktiga strategin att skapa värde utifrån vår befintliga verksamhet i kombination med en starkt delegerad företagskultur där enheterna själva driver på för att optimera sin produktion utifrån de resurser som finns tillgängliga. Personligen tycker jag att det är talande att vi nu kan investera stort i en utvidgning av Kristinebergsgruvan i Bolidenområdet. Att kunna investera i en verksamhet med en över 80-årig historia visar på ett enormt starkt lokalt ansvarstagande hos våra medarbetare för att möta en global konkurrenssituation.

Vad har varit i fokus för dig som VD och för företaget under året?

– För mig, precis som för många andra i företaget, har fokus bland annat varit på att förvalta det som redan fungerar väl inom Boliden, såsom vår företagskultur. Parallellt med detta jobbar vi givetvis med att driva verksamheten framåt i linje med samhällsutvecklingen som vi är en del av. Beslut om ny dammkonstruktion i Aitik är ett exempel. Vi hade kommit till det beslutet i sinom tid alldeles oavsett men i takt med att kunskap och krav ökar landade vi i en slutsats att detta var den bästa vägen framåt. Naturligtvis innebär det vissa utmaningar på kort sikt men jag är helt övertygad om att det är den långsiktigt bästa lösningen för Aitik, vilket också är det perspektiv man bör ha i vår bransch. Därutöver har vi tagit tydliga steg för att utveckla vår säkerhetskultur, där vi exempelvis lyckats ytterligare sänka både antalet incidenter och olyckor med sjukfrånvaro som följd, samt att förbättra vår klimatprestanda, vilket är centralt för vår långsiktiga utveckling. Sist men inte minst vill jag även betona att fokus också varit på att följa upp och säkerställa att vår expansionsinvestering i Odda utvecklas i den riktning vi vill. Vi har en stark historik i att leverera projekt, inte minst till följd av att vi ägnar betydande kraft åt dessa

I flera avseenden har det varit ett omvälvande år, hur har det påverkat Boliden?

– Invasionen av Ukraina är i lika många avseenden en förfärlig som oönskad händelse. Även om högre energipriser och snabbt stigande inflation hade påbörjats dessförinnan är det ofrånkomligt att invasionen har präglat utvecklingen inom Europa, vilket är vår hemmamarknad, under nästan hela året. Som företag hade vi redan innan mycket små direkta affärsförbindelser med Ryssland, vilka vi valt att avveckla successivt. Indirekt finns dock vissa beroenden kvar där vi jobbar för att utveckla alternativa försörjningskedjor. Som en elintensiv industri är det naturligtvis också så att energipriserna i Europa påverkar oss. Det är dock viktigt att framhålla att en hög andel av vår energiförsörjning prissäkras vilket innebär att relativt våra konkurrenter har vår konkurrenskraft faktiskt stärkts. Vi ska inte glömma att till exempel en betydande del av Europas zinkproduktion tvingats till nedstängningar eller kapacitetsneddragningar under året. Vi har länge jobbat mycket medvetet med att säkerställa en god konkurrensnivå avseende vår energiförsörjning. Under mer normala omständigheter kan denna trygghet kosta oss, i år har inriktningen tjänat oss väl.

"Efter snart 100 år som företag är vi idag mer relevanta än någonsin – både globalt och lokalt".

Hur ser du på utvecklingen mot mer klimateffektiv metallproduktion?

– För det första är jag väldigt nöjd och stolt över den utgångsposition vi har idag. Vi har under flera årtionden jobbat med att bland annat elektrifiera verksamheten, vilket innebär att våra utsläppsnivåer redan är väsentligt lägre än våra konkurrenters. Vi har även utvecklat en mycket stark kompetens inom företaget för att driva utvecklingen vidare. Det är lätt att glömma bort att Rönnskär sannolikt är ett av de mest elektrifierade kopparsmältverken i världen redan idag. Med det sagt är vi lika stolta med att vi kunnat skärpa våra klimatmål fram till 2030 ytterligare. Redan nu pågår en mängd insatser som kommer sätta nya branschstandarder och vi jobbar nära många av våra leverantörer för att hitta lösningar som gagnar hela värdekedjan för basmetaller. Det är trots allt dessa basmetaller som hela samhällets klimatomställning i stort vilar på. Jag vill också nämna att vid sidan av vår produktionsverksamhet har vi bland annat börjat sälja zink med lågt klimatavtryck och vi har framgångsrikt emitterat flera gröna obligationer. Vår vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen och jag tycker att 2022 verkligen visar att vi är på rätt väg. Detta inkluderar naturligtvis att vi arbetar lika resultatinriktat med våra övriga hållbarhetsfrågor som vi gör med klimatet, vilket under året syntes i bland annat framsteg i vårt arbete med biologisk mångfald i Kevitsa.

Hur ser du på framtiden för företaget på kort och lång sikt?

– Den kortsiktiga utvecklingen är alltid svårbedömd i vår bransch. Vissa saker vet vi, till exempel haltsituationen i våra gruvor och hur stora de planerade underhållsstoppen kommer att vara vid våra smältverk. De makroekonomiska parametrarna är däremot osäkra. Naturligtvis påverkar metallpriser och villkor vår intjäning, likaså har valutaförändringar en stark påverkan och som året visat så kan dessa förändras relativt snabbt. Ur ett mer långsiktigt perspektiv är jag emellertid mycket positiv. I stort sett alla metaller som vi producerar krävs för klimatomställningen och kommer därmed att efterfrågas mer. Koppar, nickel, kobolt, zink, bly och jag kan fortsätta. Råvaruförsörjningen har en avgörande roll i klimatomställningen vilket allt fler tar till sig. Därtill ser jag mycket fram emot att välkomna våra nuvarande projekt i Aitik, Bolidenområdet och Odda i drift. Efter snart 100 år som företag är vi idag mer relevanta än någonsin – både globalt och lokalt.

BOLIDEN ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

Mer information om vår verksamhetsutveckling finns i Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90