•    
  • Language

Mer metaller och minde avfall

På Boliden Rönnskärs verksområde lagras stora volymer restmaterial från produktionen, varav en stor del innehåller värdefulla metaller. Under 2021 invigdes ett lakverk som är specifikt utvecklat för att hantera smältverkets egna restmaterial. I processen utvinns produkterna blysulfat och koppar/zinksulfat.

 

Lakverket är helt i linje med Bolidens strategi att utvinna så mycket metall som är tekniskt möjligt från befintlig råvara och samtidigt minska mängden avfall som måste deponeras. Efter år av forskning vid Boliden Rönnskärs laboratorium kunde befintlig lakteknik utvecklas för smältverkets egna restmaterial. I bakgrunden ligger en dom från Mark- och miljödomstolen om att vissa lagerplatser ska vara tömda senast 2029.

Inuti lakverket

 

Vid lakverket återvinns metaller ur flera olika restmaterial, både sådana som ligger i lagerplatser på verksområdet och sådana som genereras från smältverkets dagliga verksamhet.

I processen utvinns årligen cirka 25 kton blysulfat och lika mycket koppar/zinksulfat. Blysulfatet kan antingen säljas till externa kunder eller återanvändas i smältverkets processer, medan allt koppar/zinksulfat återanvänds internt. Avfallet från lakverket ska deponeras i Boliden Rönnskärs underjordsförvar.

Blysulfat och koppar/zinksulfat

 

Genom ett väsentligt förbättrat resursutnyttjande stärks Boliden Rönnskärs konkurrenskraft samtidigt som mängden avfall som behöver deponeras reduceras avsevärt. Boliden tar sitt ansvar för hantering och återvinning på bästa sätt och bidrar dessutom till den cirkulära ekonomin.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90