• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Utveckling mineraltillgångar och mineralreserver 2017

Resultaten från 2017 års beräkningar av Bolidens mineraltillgångar och mineralreserver* visar bland annat på fortsatt framgångsrik prospektering i Tara och att Garpenbergs mineralreserv ökar något. Även Kylylahti får ett välkommet tillskott. Samtidigt minskar mineralreserven i Kevitsa till följd av designjustering av dagbrottet.

- Det är mycket angeläget att säkra livslängden för befintliga gruvor och samtidigt identifiera nya fyndigheter. Nu har vi en lång livslängd i våra tre största gruvor och potentialen i framförallt Tara utvecklas i rätt riktning, säger Mikael Staffas, Direktör Boliden Gruvor.

Kostnaden för prospektering 2017 var 470 (380) MSEK. Bolidens strategi är att prioritera prospekteringsinsatser inom befintliga gruvområden där de geologiska förutsättningarna är gynnsamma och där ledtiden från ett fynd fram till produktion är kortare än vid fältprospektering men även att satsa på prospektering utanför befintliga områden i syfte att hitta nya fyndigheter.

Aitik
I Aitik pågår för närvarande ingen omfattande prospektering. Däremot pågår arbeten med att förbereda Liikavaarafyndigheten, cirka 3 km nordväst om Aitik, för brytning. Prospektering och utvärdering pågår även på Nautanenfyndigheten, cirka 15 km norr om Aitik. Totalt minskar mineralreserven något mindre än årets brytning. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 26 år.

Molybden har tidigare räknats med i beräkningen av mineraltillgångar i Aitik. Ny bedömning är att en utbyggnad av molybdenanrikning inte kommer att bli lönsam och därför räknas inte längre molybden in i beräkningarna. Detta, tillsamman med viss ny geologisk information, gör att mineraltillgångarna i Aitik minskar.

Bolidenområdet
I Kankberg har betydande tonnage konverterats från mineraltillgång till mineralreserv samtidigt som prospektering tillfört ungefär lika mycket som brutits under året. Dagbrottet i Maurliden kommer att brytas klart under 2018 men utredningar pågår om ett mindre tonnage kan brytas underjord. Totalt sett så minskar både mineraltillgångar och mineralreserver i Bolidenområdet något. Prospektering fortsätter mot en ny lins 2,5 km väster om Kristineberg, i gamla Rävlidenområdet, med borrningar som kommer att utvärderas under 2018. Även ortdrivning pågår mot fyndigheten för att göra det möjligt att undersöka fyndigheten från underjord. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 7 år.

Garpenberg
Nya mineraltillgångar har tillförts genom prospektering i ungefär samma omfattning som årets brytning. Konvertering har gjorts till mineralreserv något mer än det som brutits så totalt ökar Garpenbergs mineralreserver medan mineraltillgången minskar med ungefär lika mycket. Reservlivslängden vid full produktion minskar till 25 år som en följd av antagande om ökad produktion till 3,0 Mton per år.

Kevitsa 
Kevitsagruvan förvärvades av Boliden under 2016 och produktionen går fortsatt bra med produktionsrekord under 2017. Av bergmekaniska skäl har design av slutligt dagbrott justerats och ett tonnage överförts från mineralreserv till mineraltillgång. Det har även skett förändringar på grund av att aktuellt nickelpris är lägre än förväntat långtidspris medan prisförutsättningarna för guld, palladium och kobolt förbättrats. Totalt leder detta till att mineralreserven minskat med 5 Mton utöver det som brutits under 2017. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 15 år.

Kylylahti 
I Kylylahti har 770 kton malm brutits under 2017. Mineralreserven är liten vilket tyder på att gruvan närmar sig sitt slut. I år har dock nära 500 kton kunnat tillföras reserven genom förbättrad rumsdesign men framförallt genom förbättrad anrikning av nickel och kobolt samt bättre villkor från smältverken. Mineraltillgången har ökat främst genom de förbättrade ekonomiska villkoren och förhoppningar finns att åtminstone delar av mineraltillgången under 2018 ska kunna bli tekniskt och ekonomiskt brytvärd. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till drygt 2 år.

Tara 
I Tara presenterades förra året Tara Deep-mineraliseringen på 10 Mton. Borrningar har fortsatt från dagen mot Tara Deep och tonnaget kan nu ökas till 13 Mton antagen mineraltillgång. Ortdrivning pågår mot fyndigheten för att göra det möjligt undersöka fyndigheten från underjord. I gruvan har under året gjorts ett mycket omfattande jobb med att förbättra de geologiska modellerna över malmen och designen av brytningsrum. Tillsammans har detta medfört att Tara nu har en större mineralreserv än på många år men de tonnage som tillförts i gruvan är främst ton med relativt låga halter vilket medfört att medelhalterna sjunkit. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 7 år.

Övriga fyndigheter
Boliden har även mineraltillgångar i Rockliden i Ångermanland och i Laver i södra Norrbotten. Under 2017 har det bara gjorts mindre studier på dessa som inte påverkar mineraltillgångarna. För Laver har Boliden ansökt om bearbetningskoncession vilket har avslagits av bergmästaren. Boliden har överklagat till regeringen där ärendet nu befinner sig.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communication tel: 070-453 65 88

*Beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver 2017
Bolidens mineralreserver och mineraltillgångar har beräknats och sammanställts i enlighet med den så kallade FRB-standarden som antagits av branschföreningarna för gruv- och metallföretag SveMin, FinnMin och Norsk Bergindustri för tillämpning i Sverige, Finland och Norge. Det är ett självständigt regelverk, men anpassat efter ”The International Template for the public reporting of exploration results, mineral resources and mineral reserves”, framtagen av Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) i syfte att harmonisera till internationell praxis.

FRB-standarden kommer inte längre att uppdateras och Svemin kommer att rekommendera sina medlemmar att under 2018 övergå till att redovisa enligt Pan-European Standard for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves (PERC). PERC följer och är accepterad av CRIRSCO.

Mineraltillgångarna och mineralreserverna som sammanställs och presenteras i denna rapport har granskats och godkänts av Gunnar Agmalm, Chef Malmbas och Projektvärdering, Boliden, som är av SveMin registrerad som ”Kvalificerad Person” och även ”Competent Person” enligt JORC.

Mineraltillgångar och mineralreserver är grunden för företagets långsiktiga planering och skall brytas under lång tid framöver. Därför används till övervägande del planeringspriser, som är ett förväntat framtida medelpris för metaller och valutor. Boliden använder för närvarande följande planeringspriser:

  Planeringspriser 2017
Koppar 6 200 USD/ton
Zink 2 200 USD/ton
Bly 2 100 USD/ton
Guld 1 200 USD/tr.oz
Silver 18 USD/tr.oz
Molybden 8 USD/lb
Nickel 16 000 USD/ton
Palladium 750 USD/tr.oz
Platinum 1 150 USD/tr.oz
Kobolt 14 USD/lb
Tellur 30 USD/kg
USD/SEK 7,50
EUR/SEK 8,63
EUR/USD 1,15

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90