•    
  • Language

Ordlista

Anod
Elektrod där oxidation äger rum, ansluts vid elektrolys till strömkällans pluspol.

Anomalier
Anomalier vid prospekteringsarbete utgör avvikelser från normala bakgrundsvärden i naturen. Dessa kan vara förorsakade av skillnader i olika fysiska egenskaper som kan kartläggas med olika geofysiska mätmetoder. Genom provtagning och kemiska analyser av morän, lösa avlagringar eller berggrund kan haltvariationer av olika element kartläggas.

Basmetaller
De vanligast förekommande metallerna såsom koppar, bly och zink med mera.

Borrning
Görs med tekniskt avancerade maskiner och utifrån ett tredimensionellt koordinatsystem för att uppnå så hög precision som möjligt. Tack vare koordinaterna vet operatören exakt hur borrningen ska utföras för att uppnå bästa resultat.

Blästerluft
Luft som blåses in i en ugn för att höja temperaturen.

Dagbrott
En brytningsmetod för ytnära fyndigheter där ofyndigt berg avlägsnas så att malmen friläggs.

Elektrolys
Elektrokemiskt förlopp då en kemisk reaktion framkallas av tillförd elektrisk energi. Vid den negativa elektroden, katoden, sker en reduktion (t.ex. utfällning av metall). Vid den positiva elektroden, anoden, sker en oxidation.

Flotation
Avskiljning av olika mineralslag genom att få dem att flyta upp (flotera) i ett skum, med hjälp av luftbubblor.

Geofysisk mätning
Metod för att hitta malmfyndigheter genom mätning av bergarters tyngd, magnetiska fält och elektrisk ledningsförmåga. Ett exempel på sistnämnda är Bolidens egen mycket framgångsrika metod EM34.

Gruvdesign
Gruvdesign är en viktig faktor för att få en så optimal brytningsprocess som möjligt. I designskedet görs planeringen av hela systemet från produktion och infrastruktur till logistik och transportsystemen för malm. Designen är också viktig för att hitta den bästa och effektivaste brytningsmetoden.

Gråbergsinblandning
Vid brytning medföljer oftast en inblandning av gråberg som varierar beroende på brytningsmetod, malmens geometri och andra geologiska faktorer. I alla malmreservsberäkningar ingår gråbergsinblandningen.

Kaldoteknik
Teknik för framställning av bly samt återvinning av koppar och ädelmetaller ur elektronikskrot.

Kartering
Beskrivning av bergarter och hällområden som är intressanta ur prospekteringssynpunkt. Görs utifrån underlag som till exempel flygfoton och speciella kartor. De insamlade uppgifterna sparas i databaser för vidare bearbetning och tolkning.

Katod
Elektrod där reduktion äger rum, ansluts vid elektrolys till strömkällans minuspol.

Komplexmalm
Malm som innehåller flera metaller, till exempel koppar, zink, bly, guld och silver.

Koncentrat
Den produkt som är resultatet av separering av värdefulla mineraler i en malm från dem som saknar ekonomiskt värde.

Laddning/sprängning
Laddning görs idag av en speciell laddtruck som "tillverkar" sprängmedlet på plats i borrhålen med hjälp av flera komponenter för att optimera säkerheten. Till laddningarna ansluts elektroniska tändare som detoneras via skjutkablar.

Lakning
Borttagning, extraktion, av en eller flera beståndsdelar ur ett fast material genom kemisk reaktion med ett i extraktionsvätskan tillsatt lakmedel.

Legering
Ämne som har metalliska egenskaper och är sammansatt av två eller flera kemiska grundämnen varav minst ett är en metall.

LME
London Metal Exchange, den internationella marknad där icke järnmetaller köps och säljs. Handeln på LME används som grund för den dagliga prissättningen av metaller över hela världen. LME håller även lager med de metaller som handlas.

Malmförluster
Beroende på brytningsmetod, malmens geometri och andra tekniska faktorer måste ibland partier lämnas kvar i gruvan. I malmreservsberäkningarna har hänsyn tagits till dessa faktorer baserat på den kännedom som råder vid beräkningstillfället.

Malning
Första steget i anrikningsprocessen där de olika malmtyperna åtskiljs. Boliden använder så kallad autogen malning som innebär att malmen "maler sig själv" i stora kvarnar; de större stenarna slår sönder de mindre.

Metallaskor
Finfördelade slagger från metallgjuterier och mässingstillverkare.

Metallpriser
Vid beräkning av malmreserver används i huvudsak planeringspriser, som är ett förväntat medelpris över kommande konjunkturcykel.

Metallpremie
Det på förhand avtalade priset, utöver LME-priset, som kunden betalar för en specialanpassad och levererad metall.

Mineraltillgångar
Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske. Delas in i Antagna mineraltillgångar (där geologi och haltsamband inte kan styrkas och det tekniska underlaget utgörs av rimliga antaganden), Indikerade mineraltillgångar (informationstätheten är för gles för att bekräfta samband men ger, tillsammans med geovetenskapliga tolkningar, ändå en rimlig uppfattning) och Kända mineraltillgångar (med så tät information att geologi och haltsamband är bekräftade och att brytningsplaner kan göras).

Mineralreserver
Malmreserver är de delar av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav. Härvid tages hänsyn till gråbergsinblandning, pelaravsättningar och processutbyten med mera.

Oxid
Kemisk förening mellan syre och ett eller flera grundämnen.

Prospektering
Malmletning, antingen ute i fält eller i och i anslutning till befintlig gruva. Metoder som används är bland annat geofysiska mätningar, provtagningar och borrning.

Raffinering
Processförädling eller grundlig rening av olika råvaror eller produkter. Raffinering är separationsprocesser i vilka icke önskvärda komponenter avlägsnas från olika blandningar för att ge en koncentrerad eller ren produkt.

Rostning
Process som sker vid höga temperaturer för att omvandla koncentrat till oxider.

Sekundära råmaterial
Olika typer av material varifrån metaller kan återvinnas, exempelvis elektronik- och annat metallskrot, metallaskor, slagger, stofter och uttjänta blybatterier.

Skrotning
Viktigt arbetsmoment i gruvor för att eliminera rasrisker från väggar och tak. Löst sittande sten spettas loss och berget förstärks sedan genom att långa stålbultar och vajrar gjuts in. Ofta betongsprutas taket också.

Smält- och elektrolysverk
En anläggning där metallråvaran bearbetas för att avskilja metaller från orenheter med hjälp av reaktioner vid höga temperaturer.

Smält- och raffineringslön (TC/RC)
Den ersättning smältverk får för att hantera smältmaterial och utvinna metaller.

Smältmaterial
Råmaterial till smältverk, främst metallkoncentrat men även skrot, askor och andra återvinningsmaterial.

Skärsten
En mellanprodukt vid framställning av koppar bestående av en sulfidsmälta som sedan överförs till metall genom oxidation av svavel med luft eller syrgas. Vid blyframställning inom Bergsöe är skärsten en restprodukt bestående av främst järn och svavel.

Slagg
Produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider.

Ädelmetaller
I motsats till basmetaller; guld, silver, platina, palladium med flera. 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90