•    
  • Language

Sarkanenä Hållbarhetspark 

Redan 2013 startade arbetet med ekologisk kompensation i Sarkanenä. Utvidgningen av sandmagasinet vid Aitikgruvan innebar att flera viktiga naturvärden påverkades och hållbarhetsparken i Sarkanenä är en del av Bolidens arbete med att kompensera för dessa förlorade naturvärden.  
 

 

Sarkanenä är ett stort skogsområde i kuperad terräng med omkring 330 hektar skogsmark och 140 hektar våtmarker. Skogen varierar i ålder och är barrdominerad med lövträdsinslag. Spektakulärt för området är de gamla tallarna som är närmare 500 år gamla och har en stamdiameterar på uppåt 70 centimeter. Här kan du uppleva vacker natur och lära dig mer om Bolidens arbete med ekologisk kompensation och biologisk mångfald. Förutom en vacker naturupplevelse finns det mycket i skogen att lära sig om ekologisk kompensation, naturskog, skyddsvärda arter, död ved och biologisk mångfald. Längs med upplevelsestigen finns massa spännande att upptäcka och lära för barn och vuxna. Stigen är 1,3 kilometer lång och går genom en riktig naturskog som är fylld av upplevelser för stora och små. I området finns också service och en väderskyddad grillplats. 

Hållbarhetsparken i Sarkanenä består av gammal skog men saknar vissa naturskogskaraktärer. Att återskapa strukturer som finns i en naturskog har varit det främsta målet med Bolidens kompensationsarbete. Skogarna bär ännu spår av tidigare dimensionsavverkning och plockhuggning, vilket innebär att skogarna är glesa och mängden död ved är låg. Därför har en stor del av kompensationsarbetet inneburit att tillföra högkvalitativ och varierad död ved, vilket har skapat livsmiljöer för många vedberoende arter. Frihuggning av stora tallar och lövträd skapar fritt utrymme för trädkronor och utplacering av hålträd och holkar underlättar för fågelliv. Den ekologiska kompensationen i Sarkanenä har möjliggjorts genom ett samarbete mellan SLU, Boliden och markägaren Sveaskog. Förstärkningen av naturvärden som har skett i området i och med den ekologiska kompensationen kommer öka över tid. Detta gör Sarkanenä till ett spännande besöksmål både nu och långt in i framtiden. 

Det är också viktigt att framhålla att aktiv rennäring fortfarande bedrivs i området.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90