•    
  • Language

Hållbar vattenhantering på Boliden

I den allmänna debatten lyfts ofta argumentet om gruvors vattenpåverkan som en av de främsta anledningarna till varför vi inte ska ha gruvdrift. Med det som utgångpunkt ville vi undersöka hur hållbart vi hanterar vårt vatten.

Vi träffade Sandra Lindahl som jobbar som vattenhanteringschef i Aitik för att få veta mer om hur den viktiga naturresursen hanteras just där.
- Jag tycker det är viktigast att fokusera på att försöka hålla inne så mycket vatten som möjligt, vilket vi gör idag. Att använda vattnet på ett optimalt sätt. 

Vattnet återvinns
Vattenhanteringen i Aitik har förbättras under åren och idag återanvänder vi cirka 90 procent av allt vatten. Sandra berättar också att utsläpp till recipient nästan har halverats sedan 2015 mycket tack vare att vi kunde utöka kapaciteten i klarningsmagasinet.

- Nu behöver vi inte pumpa upp vatten från älvarna nåt mer utan vi använder vårt eget processvatten istället för att smutsa ner rent vatten, förklarar hon. 

Synar kvaliteten
En annan central del rör provtagningen, som dels sker enligt vårt egenkontrollprogram. Men ytterligare prover tas tillsammans med Kalix och Torneås vattenvårdsförbund för att kontrollera vattenkvaliteten i området. Medlemmarna består av bland annat Boliden, LKAB och lokala kommuner.

Ständiga förbättringar driver hela tiden utvecklingen framåt. I somras installerades exempelvis en flödesproportionerlig provtagare i utsläppspunkten. Detta kommer att både förenkla för medarbetarna och göra provtagningen mer representativ.

- Det känns jättebra att jobba för ett företag som faktiskt ger utrymme åt förbättringar och ger frihet att förbättra och arbeta med de frågor som är viktiga, avslutar Sandra.

Detta är den andra filmen som går under namnet The story is mine. Den första filmen som handlar om efterbehandling i allmänhet och projektet i Holmtjärn i synnerhet.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90