•    
  • Language

Samarbete med samebyar bygger på förtroende

Boliden strävar efter en öppen dialog och ett långsiktigt samarbete med samebyarna för att mildra de negativa effekterna som gruvverksamheten orsakar lokalbefolkningen och miljön.

Bolidens verksamheter i norra Sverige, bland annat Bolidenområdet och Aitikgruvan, ligger inom renskötselområden och nära samebyar. I dessa falls krävs en strategi som skapar förtroende hos lokala intressenter och mildrar de negativa effekterna på lokalbefolkningen och miljön.

"När vi genomför prospekteringar eller bedriver gruvverksamhet i norra Sverige kommer vi alltid i kontakt med det samiska samhället, och våra intressen överlappar ibland. Då är det viktigt att föra en öppen dialog och att samarbeta med lokalsamhällena. Då kan vi bygga upp ett förtroende och hitta lösningar som är fördelaktiga för båda sidor, och som mildrar de negativa konsekvenserna", förklarar Anders Forsgren, Senior Project Manager inom Business Development på Boliden Mines.

Laver: ett exempel på lokala intressenters deltagande

Laver är ett av Bolidens gruvutvecklingsprojekt och ligger inom samebyn Semisjaur-Njarg. När nya gruvor ska etableras överväger Boliden olika alternativ i samarbete med lokala intressenter för att undvika eller minimera gruvdriftens effekter. När det gäller en eventuell gruva i Laver, som skulle kunna omfatta ett område på nära 50 km2, är vissa följdeffekter oundvikliga. Boliden är i färd med att komma överens om lämpliga lösningar och kompensationsåtgärder med samebyn.

Medlemmar i samebyn Semisjaur-Njarg, lokala myndigheter och allmänheten har varit en del i processen redan från början och har deltagit i återkommande möten med berörda parter för att diskutera eventuella följdeffekter och projektalternativ, bland annat tidpunkter för specifika aktiviteter, riskreducerande åtgärder och miljöplanering för att trygga det närliggande Natura 2000-området Piteälven.

"Vi har haft flera stora offentliga informationsmöten med cirka 200 personer, mindre möten med medlemmar från samebyn Semisjaur-Njarg och flera möten med de lokala myndigheterna", sammanfattar Anders Forsgren.

Mötena hålls för att fastställa hur samerna använder marken just nu, identifiera eventuella effekter som en gruva i området skulle få på dessa aktiviteter och utreda eventuella förflyttningar och lämpliga kompensationsåtgärder. Några av de direkta negativa effekterna är förlust av renbetesmark, bullerstörningar och ökad risk för trafikolyckor med renar.

"Bland de möjliga lösningar som diskuteras är bland annat skapandet av ett rengärde norr om anläggningen för att renarna enkelt ska kunna samlas ihop efter flyttning, och stängsel längs de mest trafikerade vägarna för att minska antalet trafikolyckor med renar. Vi kommer också att kompensera de drabbade för förlorad renbetesmark och de negativa effekterna av buller", förklarar Anders Forsgren.

En viktig åtgärd är att minska påverkan från anläggningens anrikningssand motsvarande 300–600 hektar genom att deponera gråberg tillsammans med anrikningssanden. Det är en mycket ovanlig metod och det finns endast ett fåtal liknande fall i världen.

De löpande diskussionerna med lokala intressenter följs noga och kommer att utgöra grunden för Bolidens projektering vid Laver över tiden. Genom att involvera lokalbefolkningen under hela processen främjar Boliden goda samhällsrelationer och kan undvika eventuella problem i framtiden.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90