•    
  • Language

Minimerar miljöpåverkan med vulkanisk lera

Vi har genomfört en unik täckning med vulkanisk lera i Näsliden, Västerbotten. Hög prestanda är A och O när vi på nytt efterbehandlar den nedlagda gruvan.

 

I samband med att verksamheten avslutades i Näsliden efterbehandlades området. Våra kontroller av vatten nedströms har dock visat att efterbehandlingen inte fungerat tillfredställande.

- Det handlar om att vi sett påverkan i miljön. Våra provtagningar visade att framförallt zink, kadmium och koppar har lakats ut ur upplaget i halter som ger negativa konsekvenser på närmiljön. Täckningen som gjordes på 90-talet är inte tillräcklig, trots att den är godkänd och att vi gjorde allt enligt de krav vi hade då, berättar Marie Lindgren, Utvecklingsingenjör vid Boliden Gruvor.

Satsning på prestanda
Under sommaren har gråbergupplaget täckts med en blandning av morän och bentonit, vilket är en vulkanisk lera, i detta fall hämtad från Danmark. Att blanda bentonit i tätskikt är en känd teknik vid avfallsdeponier. Men det är första gången vi gör det i en så här stor skala inom Boliden.

- Vi har gjort den absolut bästa täckning vi kunnat. Vi har verkligen satsat på prestanda. Det fungerar så att bentonitleran sväller i kontakt med vatten och pressas ut i porvolymen i moränen. Det innebär att tätskiktet blir mycket tätt samt är vattenhållande vilket i sin tur skyddar gråbergsupplaget mot att vatten och syre tränger ner. Vi strävar efter att minska oxidationen och utlakningen från gråberget så mycket som möjligt, säger Marie.
 
En yta av täckningen är däremot gjord med grönlutsslam, vilket är en restprodukt från pappersindustrin.

-  Under 2016 undersökte vi möjligheten att använda grönlutsslam i full skala, men det var svårt att få en jämn kvalitet i blandningen. Testytan som vi har kommer att följas upp via ett forskningsprojekt med Luleå Tekniska Universitet och Processum, säger Marie.
 
Vattenrening så länge det krävs
Under hösten har det täckta gråbergsupplaget såtts med en gräsblandning med mycket klöver, vilket den lokala samebyn efterfrågade. Grillplatser har satts ut, och nu återstår att plantera träd, samt att installera ny instrumentering för uppföljning av tätskiktet.

- Den kommer exempelvis att mäta parametrar som fukt i tätskikt, vattenpotential, temperatur och vattengenomströmning. Den är avgörande för att vi ska kunna kontrollera att tätskiktet fungerar som vi förutsett. Vi kommer också ha en vattenreningsanläggning på plats som ska vara kvar till dess att metallhalterna kommer ner under gränsvärdena, avslutar Marie.

Näsliden_täckt_och_sått2018-10%20copy.jpg
Vybild över området. Den på nytt efterbehandlade gruvan har täckts och såtts med en gräsblandning. Grillplatser har satts ut och nu återstår bland annat att plantera träd.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90