• Language

Hållbarhet med avseende på biologisk mångfald

Vårt mål är att senast 2030 bidra med ökade värden för biologisk mångfald i alla de regioner där vi verkar.

Arbetsgang_SE.jpg

Figur 1: Hänsynshierarkin är en stegvis process som utgör grunden för vårt arbete för ökad biologisk mångfald.
 
Så arbetar vi för att nå målet
Vår verksamhet tar mark i anspråk genom prospektering, gruvbrytning, anrikning, förädling, återvinning och transporter. Dessutom äger vi skogsmark som vi förvaltar med ett hållbarhetsperspektiv. För att kunna tillgodose verksamhetens behov och samtidigt uppnå våra mål om hänsyn till naturen arbetar vi i enlighet med hänsynshierarkin (figur 1), vilket är ett vedertaget arbetssätt för att arbeta med biologisk mångfald.
 
Att systematiskt arbeta med biologisk mångfald utifrån hänsynshierarkin innebär att vi utvärderar om vi kan:
  • I första hand undvika påverkan
  • I andra hand minimera påverkan som inte kan undvikas med olika hänsynsåtgärder
  • Som tredje åtgärd restaurera påverkan genom exempelvis ekologisk efterbehandling
  • Som fjärde åtgärd kompensera kvarstående påverkan. Kompensation blir aktuell först efter att all rimlig hänsyn tagits för att undvika och begränsa den negativa påverkan.

Vi kompenserar för den påverkan som vår verksamhet medför och strävar efter att genom föra åtgärder som skapar mervärden för den biologiska mångfalden.

Kunskap och vetenskaplig grund Vårt arbetssätt förutsätter goda kunskaper om naturtyper, naturvärden samt om olika djur och växter. Vi tar beslut baserat på vetenskaplig grund genom att samla in lämplig information i varje steg av hänsynshierarkin. Det betyder att vi besitter den kunskap och de resurser som behövs för att på ett hållbart och långsiktigt sätt utvinna och framställa metaller. Genom att kontinuerligt dokumentera, mäta och utvärdera hur verksamheter och proaktiva åtgärder påverkar naturen bygger vi kunskap om biologisk mångfald. Inom områden där kunskap saknas medverkar vi till att initiera forskning.

Samverkan med intressenter
Arbetet bygger på förståelse för och samverkan med andra näringar och intressenter. Detta innebär att vi initierar respektfulla samarbeten och relationer med lokalsamhället. Genom nära dialog och utbyte av kunskap strävar vi efter att skapa mervärden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Uppföljning och rapportering
Vi arbetar med att följa upp och rapportera arbetet för biologisk mångfald på verksamhetsnivå för att redovisa hur väl vi uppfyller målet. Vi kommer från och med 2020 att rapportera vilka naturvärden (naturtyper och arter samt skyddade områden) som finns inom eller i närheten av våra verksamhetsområden. I samband med det uppfyller vi också kraven på rapportering enligt GRI (Global Reporting Index). I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen metod för att värdera biologisk mångfald i samband med kompensation och restaurering, vilket gör att det för närvarande inte är möjligt att redovisa hur väl vi uppfyller målet om ökade värden för biologisk mångfald. Vi samarbetar med andra sektorer, såsom energi- och skogsbranschen, för att utveckla en värderingsmetod som är accepterad i industrin och av intressenter, med ambitionen att den ska vara etablerad och implementerad senast 2030. Vi kommer således att utveckla vår rapportering i enlighet med en kommande, etablerad värderingsmetod.

Ordlista

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90