•    
  • Language

Rötslam används vid återställning av gruvområden

Sedan 2002 använder Boliden rötat avloppsslam i samband med återställningen av gruvområden. Det är framföra allt gråbergsupplag och sandmagasin som täcks med det näringsrika rötslammet för att underlätta etableringen av ny växtlighet och minska erosionsrisken.

Rötslammet som används vid återställningen av mark vid Bolidens svenska gruvor kommer bland annat från reningsverk i Stockholm. De mätningar som Boliden har gjort vid Aitikgruvan i Gällivare, där rötslam har använts vid grässådd i nästan tio år, visar inte på några förhöjda halter av fosfor i närbelägna vattendrag.

Varför används rötslam?

Gruvdrift har en relativt stor inverkan på naturen och landskapsbilden runt gruvan, framför allt genom gråbergsupplag och sandmagasin. Boliden har ett ansvar att efterbehandla och återställa använda markområden. Att återskapa växtlighet på ett gråbergsupplag eller sandmagasin är viktigt dels ur visuell synpunkt men också för att ett växtskikt minskar risken för erosion. Om erosion uppstår skadas den underliggande täckningen av gråberget.

För att återställa området täcks ytorna med näringsrikt rötslam och därefter sås gräs. Rötslam har visat sig ha många positiva egenskaper i sammanhanget. Det bidrar till att binda fukt och minska risken för erosion, höjer pH-värdet, binder metaller och konsumerar syre till viss del. Dessa egenskaperär mycket bra för ett avfall som kan avge metaller och försura vatten. Slammet har visat sig vara den överlägset effektivaste metoden att åstadkomma en växtetablering jämfört med till exempel användning av konstgödsel.

Genom att använda rötslam vid efterbehandlingen bidrar Boliden till att återställa delar av den natur som gruvverksamheten påverkar. Det höga näringsinnehållet ger mycket goda förutsättningar för en långsiktig återetablering av växtlighet. Dessutom innebär användningen av rötslam att behovet av att tillföra jord eller konstgödsel i efterbehandlingen minimeras.

Hur mycket rötslam används?

Sedan 2002 har Boliden totalt använt 600 000 ton rötslam. Det mesta kommer från reningsverk i Stockholm, men också från reningsverk i Skellefteå, Luleå, Sundsvall, Ludvika och Arvidsjaur. Drygt hälften av rötslammet har använts vid Aitikgruvan och resten i huvudsak vid efterbehandling av ett antal av Bolidens nedlagda gruvor.

Hur används rötslammet?

För att återställa naturen efter avslutad verksamhet täcks gråbergsupplaget med bland annat ett cirka tre decimeter tjockt lager av näringsrikt rötslam som förbättrar växtetableringen. Slammet bidrar också till erosionsskydd och biologiskt material eftersom den morän som också används är näringsfattig och har ett litet innehåll av organiskt material.

Vad är rötslam och vad innehåller det?

Förenklat är rötslam en behandlad form av det som avskiljs i reningsverken, det vill säga avföring och andra restprodukter från avloppssystemen. Själva rötningen är en jäsningsprocess som innebär att halten av näringsämnen i slammet blir högre. Rötslam används som gödning i jordbruket eller vid etablering av annan växtlighet. En biprodukt vid rötningsprocessen är biogas, som bland annat används som fordonsbränsle och vid uppvärmning av fastigheter.

Har Boliden tillstånd för att använda rötslam?

Boliden har tillstånd från respektive tillsynsmyndighet att transportera, mellanlagra och använda slammet. Vi har också interna föreskrifter för hur slammet ska hanteras i samband med mottagande och utläggning för att minimera en eventuell negativ miljöpåverkan. Rötslammet ska också uppfylla de kvalitetskrav som gäller för slam som används för jordbruksändamål (metaller, organiska ämnen, med mera) även om Bolidens områden inte kommer användas för dessa ändamål.

Vad kostar rötslammet?

Boliden får betalt av reningsverken för att ta hand om rötslammet efter ett upphandlingsförfarande, men ersättningen varierar bland annat beroende på efterfrågan. Bolidens kostnader för transport och hantering av slammet överstiger dock intäkten.

Ligger det något i kritiken om ett ökat fosforläckage?

Boliden har använt rötslam vid efterbehandling vid Aitikgruvan i tio år. Under den tiden har en eventuell miljöpåverkan övervakats noga av del tillståndsgivande myndigheterna och Bolidens miljöstab. Boliden har bland annat gjort mätningar av fosforhalterna i närbelägna vattendraget Leipojoki som inte visat några förhöjda halter av fosfor.

Vid användning av rötslam i jordbruket används mycket små mängder, som blandas ut med jorden. Varför använder Boliden mångdubbelt större mängder utan att blanda ut slammet?

Förutsättningarna vid täckning av gråbergsupplag eller sandmagasin är helt annorlunda. Här finns ingen jord eller annat material med näringsinnehåll som rötslammet kan blandas ut med. I så fall skulle stora mängder jord (morän) behöva tillföras, vilket i sin tur skulle behöva brytas och forslas till gruvområdena. Boliden bedömer att användningen av rötslam är den mest miljövänliga metoden, som möjliggör en etablering av växtlighet utan att ny jord eller konstgödsel behöver tillföras.

Kommer Boliden att fortsätta använda rötslam?

Eftersom resultaten från användningen av rötslam är så positiva när det gäller återetablering av växtlighet kommer användningen att fortsätta. Vi fortsätter förstås att noggrant övervaka användningen så att inga oönskade miljöeffekter uppstår

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90