•    
  • Language

Järnsand

Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd har beslutat klassificera järnsand som ett avfall istället för som tidigare, en biprodukt. Klassificeringen som avfall innebär att järnsanden bedöms efter innehåll istället för egenskaper, och nämnden har därför infört riktlinjer för användning. Kommunen införde även riktlinjer för uppgrävd använd järnsand. Dessa upphävdes efter Bolidens överklagan hos Mark- och miljödomstolen i januari 2017.

Boliden motsätter sig kommunens klassificering av järnsanden som ett avfall och de riktlinjer som införts för användning. Boliden anser att det är viktigt att se till den cirkulära ekonomin, där metallåtervinning är en viktig hörnsten. Vi bör kunna använda en biprodukt som järnsand, ett väl beprövat material med goda egenskaper, istället för att bryta jungfruligt material från bergtäkter.

Järnsand är en biprodukt från smältverkets processer, med egenskaper som gör den utmärkt för markisolering och dränering vid mark- och vägbyggen. I Skellefteåområdet har järnsand använts som konstruktionsmaterial sedan mitten av 1970-talet. Undersökningar visar att järnsanden är kemiskt stabil och inga indikationer på negativ miljöpåverkan har framkommit vid användande av järnsand.

Läs mer här

Frågor och svar om järnsand

Vad är järnsand?
Järnsand är en biprodukt från smältverket Rönnskärs kopparframställning. Järnsanden är kemiskt stabil och glasartad till sin struktur och består av järn och kisel. Järnet kommer från gruvråvarorna och kiseln från den sand som används som slaggbildare. I järnsanden finns även små mängder koppar (0,5%) och zink (1,2%). Innehållet av övriga grundämnen, främst metaller, är generellt sett under 0,1 %. 

Finns det risker med att använda järnsand?
Undersökningar visar att järnsanden är kemiskt stabil. Inga indikationer på negativ miljöpåverkan har framkommit vid användande av järnsand. Boliden anser att järnsanden kan användas utan risk.

Sedan många år finns en användaranvisning som innehåller en specifikation på vad materialet består av samt riktlinjer för hantering och användningsområden. För att dra nytta och få bästa effekt av järnsandens goda isolerande och dränerande egenskaper, är det viktigt att användaranvisningen följs.

Användaranvisningen kan laddas ned här.

Under åren har löpande undersökningar utförts och hittills har inga negativa miljöeffekter kunna påvisas. Exempel på undersökningar:

  • Fältundersökningar (lång- och korttid) på vägar/cykelvägar/bostadsområden.
  • Arbetsmiljömätningar för personer som arbetar med materialet vid t ex konstruktion av vägar.
  • Fördjupade undersökningar i doktorandsarbeten via LTU.
  • Laktester och toxikologisk undersökning hur olika organismer påverkas av lakvattnet

Varför delar inte Boliden Skellefteå kommuns ståndpunkt att järnsanden ska klassas som avfall?
Boliden anser att kommunens beslut om klassning av järnsand som ett avfall och införandet av skärpta användningsrestriktioner är ogrundade. Restriktionerna medför i realiteten ett användarförbud.

Boliden menar att järnsanden uppfyller alla de krav som lagen ställer på en biprodukt. Naturvårdsverkets handbok är inte rättsligt bindande och borde över huvud taget inte tillämpas på järnsand. Handboken innehåller bl a riktvärden som i princip är anpassade för att avfall generellt ska kunna användas var som helst. Sådana riktvärden kan inte appliceras på användningen av järnsand, som är en väl beprövad och kartlagd biprodukt med ett avsett användningsområde. Riktvärdena baseras på 100% tillgänglighet av metallerna.

Bolidens uppfattning är att järnsanden är en produkt och ett utmärkt material för markisolering och dränering och som ska användas istället för att tära på ändliga material, t ex bergtäkter. Det handlar om att hushålla med naturresurser.

Det är viktigt att järnsanden hanteras på rätt sätt, enligt den användaranvisning som finns. De undersökningar som hittills utförts visar att järnsanden är kemiskt stabil och att inga negativa miljöeffekter kan påvisas där järnsand används. Kompletterande undersökningar kommer att göras.

Hur påverkar de nya riktlinjerna Rönnskär?
Kommunens användarrestriktioner har inneburit att avsättningen för biprodukten järnsand helt har avstannat. I nuläget lagras järnsanden på industriområdet. Samtidigt undersöks olika alternativ för användning inom Bolidens gruvverksamhet. Med kommunen förs diskussioner om olika alternativ för gemensamma deponiytor utanför Rönnskärs industriområde.

Boliden ser positivt på kommunens planer på att bygga ut Skellefteå hamn på norra sidan av hamnbassängen. Där skulle järnsanden vara ett utmärkt material för utfyllnad av ett stort område. Ett steg i rätt riktning är att Bygg- och miljönämnden godkänt mellanlagring av järnsand på Näsudden, men länsstyrelsen har sista ordet.

Hur länge kan järnsanden lagras på Rönnskär?
Ännu finns plats för fortsatt lagring på industriområdets upplag, men lagringsutrymmet är inte obegränsat. En viss mängd från upplaget används inom olika projekt på området.

Vad har Boliden för ansvar för all den järnsand som sedan 1970-talet ligger runt om i Skellefteå kommun?
Järnsanden är en utmärkt produkt som har använts under många år vid vägbyggen och grundarbeten i Skellefteå. Att kommunen har klassificerat om järnsanden ändrar inte järnsandens egenskaper. Boliden Rönnskär säljer järnsanden som en produkt och tar det ansvar som följer med en sådan försäljning.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90