•    
  • Language

Information avseende export till Chile

Hovrätten för Övre Norrland meddelade den 27 mars 2019 dom i tvisten om Bolidens leveranser till Arica, Chile i mitten av 80-talet. Domstolen fann, liksom tingsrätten i Skellefteå, att ingen skadeståndsskyldighet föreligger för Boliden.

Med anledning av frågor som ställts av UNHR till Boliden under 2021 kan sammanfattningsvis konstateras att Promel i Chile hade förmåga att hantera materialet i fråga, vilket de också gjorde till viss del. Både svenska och chilenska myndigheter var informerade om exporten samt att Boliden omöjligen kunde förutse att myndigheter många år senare skulle tillåta bostadsbyggande i området. Hela korrespondensen mellan Boliden och UNHR återfinns nedan.

Bolidens bedömning, vilket bekräftas av tingsrättsdomen, är att leveranserna omgärdades av ett noggrant arbete och skedde i samråd med svenska myndigheter och efter tillstånd från chilenska. Därtill saknas samband mellan materialet i sig och påstådda skador bland privatpersoner.

Boliden – en aktör i den globala metallbranschen

Metallföretag processar en rad olika metaller och andra ämnen som i många fall är både giftiga och miljöfarliga men som i förädlad form också utgör en värdefull källa för utvinning. Ett företags restprodukter är ofta ett annat företags råvara.

På samma sätt som Boliden sänder restprodukter till andra företag, som kan utvinna metaller och andra ämnen ur dem, så tar Boliden också emot andra metallföretags restprodukter – som vi i vår tur utvinner. Sammantaget innebär det att mängden slutavfall, som behöver deponeras, kan minimeras.

Bolidens leveranser till Promel 1984-1985

Mellan 1984 och 1985 levererade Boliden totalt cirka 20 000 ton våtverksslam från smältverket Rönnskär till det chilenska företaget Promel i staden Arica. Slammet var ett restmaterial från Rönnskärs arsenikverk och innehöll bl.a. arsenik, bly, järn, guld och silver. På Rönnskärsverken hade man i början av 1980-talet konstaterat att de egna processerna inte var lämpade för att avverka våtverksslammet och man sökte olika alternativ för omhändertagande av materialet, där ett av flera alternativ var upparbetning i något annat företags process.

Bolidens kontakter med Promel inleddes 1983 som ett led i att Boliden noggrant utvärderade potentiella mottagare av våtverksslammet. Parterna ingick sedermera ett avtal av innebörden att våtverksslammet skulle överlåtas och exporteras till Promels anläggning i Arica, Chile. Chile var en betydande gruvnation och Promel hade mångårig erfarenhet av att utvinna arsenik. Syftet med försäljningen var att Promel självständigt skulle upparbeta våtverksslammet och därigenom skapa i huvudsak två produkter (råarsenik respektive rostgods innehållande bl.a. guld och silver) för vidareförsäljning till andra metallföretag. Promels anläggning – som var inhägnad och låg i ett industriområde intill öknen i utkanten av Arica – var väl avpassad för just detta syfte.

Efter ett par provsändningar till Promel för test i laboratorieskala samt till de chilenska myndigheterna kompletterat med ett besök av Rönnskärs dåvarande miljöchef gick en första skeppning med våtverksslam till Chile i augusti 1984.

I oktober samma år gjorde Rönnskärs miljöchef ett nytt besök på plats för att se hur materialet hanterats. Någon upparbetning i full skala hade då ännu inte kommit igång; däremot hade försök med 500 kilos poster gett positiva resultat. Vid detta andra besök deltog även en representant för den chilenska hälsovårdsmyndigheten i Santiago. Det beslutades att man skulle avvakta med den andra leveransen till dess att positiva resultat i större skala fanns. I oktober 1984 fick Boliden besked från Promel att upparbetning i full skala hade påbörjats och att man nu väntade på nästa leverans. En andra sändning gick iväg i november 1984 och en tredje och sista sändning i juli 1985. I tiden mellan andra och tredje sändningen gjorde Boliden ytterligare ett besök hos Promel och kunde då konstatera att upparbetning av materialet mycket riktigt hade påbörjats.

Exporten av våtverksslammet under 1984-1985 följde alla då gällande lagar och regler samt gjordes under full insyn av berörda myndigheter i Sverige och Chile. Promel hade alla relevanta tillstånd för import, lagring och bearbetning av materialet och Boliden gjorde noggranna undersökningar för att försäkra sig om att materialet skulle hanteras på lämpligt sätt. 

Händelser efter 1985

I och med avslutad leverans av våtverksslammet under 1985 upphörde kontakterna mellan Boliden och Promel. Långt i efterhand har Boliden fått kännedom om att Promel sedermera avbröt upparbetningen av våtverksslammet och sin övriga verksamhet på anläggningen samt lät våtverksslammet och andra restprodukter ligga kvar på området. Vidare har framkommit att chilenska myndigheter tillät och medverkade till uppförande av bostadsområden alldeles intill Promels anläggning. Trots att de chilenska myndigheterna således var medvetna om att Promel inte omhändertog vare sig våtverksslammet eller övriga restprodukter från bolagets tidigare verksamhet på ett ansvarsfullt sätt vidtogs inte några särskilda försiktighetsåtgärder.

Under senare hälften av 1990-talet uppkom misstanke om att människor i bostadsområdena intill Promels anläggning i Arica utsattes för exponering av bl.a. bly och arsenik. Den allmänna uppfattningen var att damm från våtverksslammet hade spridits med vinden och förorenat närområdet kring Promels anläggning. Först när detta hade blivit allmänt uppmärksammat, närmare bestämt under 1998, tillsåg chilenska myndigheter att våtverksslammet flyttades ut i öknen utanför Arica för betryggande förvaring och att den tidigare förvaringsplatsen sanerades. Saneringen av övriga delar av Promels f.d. anläggning slutfördes först omkring 2010.

Samma år som flytten av våtverksslammet genomfördes fick Boliden kännedom om att det våtverksslam som exporterats till Promel många år tidigare misstänktes ha givit upphov till hälsoproblem bland boende i närheten av Promels f.d. anläggning. Boliden erbjöd vid flera tillfällen att ställa företagets kompetens till förfogande för att bistå myndigheterna i Arica, men erbjudandet kom aldrig att nyttjas.

Rättsprocesser i Chile har under de senare åren fastslagit att Promel och hälsovårdsmyndigheten i Arica agerat vårdslöst och ansvarar för de skador som domstolen ansett har uppstått till följd av brister i hanteringen av våtverksslammet. Skadestånd har också betalats ut till ett stort antal drabbade individer.

Boliden har för egen del genomfört ett omfattande utredningsarbete både internt och med hjälp av oberoende externa experter för att klarlägga de sakförhållanden som berörts ovan. Den sammantagna bedömningen är att Boliden vidtog alla rimliga utrednings- och försiktighets-åtgärder vid exporten av våtverksslammet och inte kan hållas ansvarigt för bristerna i den efterföljande hanteringen av materialet.

År 2013 inledde företaget Arica Victims KB en rättsprocess mot Boliden vid Skellefteå tingsrätt på vägnar av drygt 800 privatpersoner från Arica som påstår sig ha utsatts för arsenikexponering p.g.a. våtverksslammet. Boliden har bestritt att företaget agerat vårdslöst och på denna grund skulle vara skadeståndsskyldigt. Vidare har de oberoende experter som anlitats av Boliden genomfört noggranna vetenskapliga undersökningar, vilka med styrka talar emot att det finns ett samband mellan våtverksslammet och den exponering för arsenik som privatpersonerna menar att de har utsatts för.

PRESSKONTAKT

Klas Nilsson

Klas Nilsson

Director Group Communications

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90