•    
  • Language

Biologisk mångfald och efterbehandling

Våra verksamheter behöver ta mark i anspråk och påverkar andra intressen i dessa områden. Inte minst kopplat till biologisk mångfald. Därför hör efterbehandling och återetablering av natur till vår vardag.

Biologisk mångfald

Boliden är bara en av många intressenter för markanvändningen på platser där vi är verksamma. Det finns alltid olika intressen kopplade till marken, men en aspekt som berör oss alla är den biologiska mångfalden. För att uppnå en hållbar metallproduktion tar vi ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att minimera effekterna av våra verksamheter. Det är ett ansvar som sträcker sig långt utöver verksamhetens livslängd.

Bolidens riktlinjer för biologisk mångfald

Bolidens Biodiversity and Nature Commitment

 

Bolidens hållbarhetsparker

Ett steg mot att ge tillbaka till samhället och naturen det vi lånat

Läs mer
25,700 HA
skog och mark förvaltas av Boliden
Mining with nature

Boliden har varit del i framtagandet av den svenska gruv- och mineralnäringens gemensamma färdplan för ökad biologisk mångfald. Målet är att senast år 2030 bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

Boliden arbetar med att:

  • I första hand undvika påverkan på biologisk mångfald så långt som är rimligt och möjligt.
  • I andra hand minimera vår effekt på biologisk mångfald.
  • I tredje hand återställa all mark som påverkats, till stor del med ambitionen att skapa ökade värden för biologisk mångfald.
  • Som ett sista steg kompensera påverkan på biologisk mångfald genom att höja eller skapa naturvärden i närområdet.

Boliden ska:

  • Sträva efter ständiga förbättringar av miljöprestanda kopplat till vattenhantering, energianvändning och klimatförändringar för att kunna återlämna marken till annan markanvändning.
  • Återställa mark på ett sätt som bidrar till ökad biologisk mångfald och tar hänsyn till lokala intressen.

Efterbehandling

Boliden har ett långsiktigt ansvar för marken som vi nyttjat. Eftersom förutsättningarna är olika för alla gruvområden skräddarsyr vi ett efterbehandlingsprogram utifrån de mest lämpliga metoderna för den aktuella platsen. Boliden är medlem i International Council on Mining and Metals (ICMM), en internationell organisation dedikerad till en säker, rättvis och hållbar gruv- och metallindustri. Genom medlemskapet förbinder vi oss att följa ICMM:s principer gällande efterbehandling.

Välkommen till Gillervattnet

Gillervattnet, tidigare sandmagasin, är föremål för efterbehandling som syftar till att stabilisera den svavelrika sanden och förvandla området till en våtmarksmiljö för växt- och djurliv.

Läs mer

Ett långsiktigt ansvar

Boliden äger och förvaltar idag ett 70-tal nedlagda objekt, och har fem gruvområden i drift. För samtliga av dessa finns långsiktiga efterbehandlingsplaner. Vi arbetar aktivt och systematiskt med både tillsyn och riskanalyser för varje område. Under drift strävar Boliden efter ansvarsfull hantering av utvinningsavfall, vilket bland annat inkluderar att förbygga dess uppkomst och minska miljöeffekterna. Målet är alltid att använda bästa möjliga teknik för att hantera utvinningsavfallet samt för att efterbehandla, återställa och på sikt återlämna mark vi tagit i anspråk.

70
nedlagda objekt
5
gruvområden i drift
2
verksamheter efterbehandlas i närtid

Metoder för efterbehandling

Redan vid planeringen av en gruva fastställs vilken efterbehandling som ska användas vilket beskrivs i en efterbehandlingsplan. Bland annat påverkar avfallets karaktär, områdets utseende, infiltration, vattenströmningar eller grundvattennivåer valet av metod. I syfte att implementera nya globala riktlinjer pågår ett arbete med att varje gruva också ska ha en utförandeplan för hur efterbehandlingen ska uppnås. Det för att återställa området så att det kan bli en del av det omgivande landskapet igen och nyttjas för andra ändamål såsom rennäring eller för biologisk mångfald.

Unikt återställningsprojekt i Långdal

Minsta möjliga miljöpåverkan med högsta möjliga säkerhet.

Läs mer
SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90