•    
  • Language

Underjordsförvaret – en unik anläggning under smältverket

Boliden Rönnskär har en innovativ och långsiktig lösning för lagring av processavfall. Ingen annanstans i världen finns ett så djupt underjordsförvar beläget i direkt anslutning till ett smältverk. Här ska allt processavfall från smältverket placeras och lagras för evig tid.

330 meter under industriområdet har Boliden anlagt ett djupt underjordsförvar för processavfall. Platsen valdes på grund av berggrundens egenskaper och för att minimera transporter.

Miljölagstiftningen inriktar sig på kvicksilver. Håller avfallet mer än 0,1 % kvicksilver ska det deponeras i djupt underjordsförvar. Endast en mindre del av Rönnskärs avfall innehåller kvicksilver. Den stora volymen är i stället avfall som består av andra ämnen. De ligger nu i lagerplatser på industriområdet. Med värderingarna i grunden beslöt Boliden att även dessa ska flyttas ned i förvaret, tillsammans med det som genereras från den dagliga verksamheten.

 

 

Rampdrivningen ner under jord startade i maj 2015. Deponeringen inleddes i februari 2022. Anläggningen består av en 3 km lång ramp och förvarsrum som nås via en anslutningsort. En stabiliseringsanläggning förbehandlar vissa avfall innan de körs ned i förvaret. Stabiliseringen ska minimera risken för läckage.

I förvarsrummen kan deponering ske både från marknivå och via en upphöjd ramp, beroende på vilken sorts avfall som ska deponeras. När ett förvarsrum är fullt försluts det permanent. Anläggningen har även en fordonstvätt för de bilar som transporterar avfallen. Tvättvattnet renas i ett separat reningsverk.

Underjordsförvaret kommer att öka Boliden Rönnskärs flexibilitet för att ta emot och behandla komplexa råvaror. Samtidigt skapas en långsiktigt hållbar lösning för smältverkets avfallshantering.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90