• Language

Riktlinjer för ersättning

På årsstämman varje år ska förslag av styrelsen och beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenteras för aktieägarna. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Revisorn lämnar tre veckor före årsstämman ett yttrande om det gånga årets riktlinjer och om dessa har följts. Ersättningen till koncernledningens ledamöter utgörs av en fast och eventuell rörlig lön, övriga förmåner samt pension.

Den fasta lönen ska vara relaterad till ledamotens ansvar och befogenheter. Pensionsförmånerna ska vara premiebestämda. Pensionsåldern är 65 år. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Ett eventuellt avgångsvederlag utgår enbart om uppsägningen initieras av företaget och bör inte överstiga 18 månadslöner.

 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning m.m. till koncernledningen

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90