• Language

Information om rivningen av dammvallen vid nedlagda Långdalsgruvan

Boliden har beslutat att riva damminvallningen i Skellefteälven vid nedlagda Långdalsgruvan. Detta sker i enlighet med gällande tillstånd. Arbetet kommer ske under sommaren 2021 och kan innebära störningar för närboende och fiskare i Skellefteälven.

Enligt de förstudier och förprojekt som Boliden drivit tillsammans med extern expertis kan dammvallen rivas utan att äventyra eller överskrida gällande miljökvalitetsnormer eller orsaka negativa effekter i miljön.  

Projektet är högt prioriterat och effektmålet är att området i framtiden ska kunna användas av allmänheten för rekreation. 

Planerade aktiviteter 

För att minimera belastningen på Skellefteälven kommer vattnet i dagbrottssjön att kalkas och sedan omsättas med vattnet i älven. Detta görs som försiktighetsåtgärd för att minimera den momentana belastningen på Skellefteälven vid öppning av dammvallen. Kalkning och omsättning påbörjas så snart dagbrottet är isfritt. I maj påbörjas förberedande markarbetenvilket kan innebära störning i form av buller för närboende.  

Själva rivningen av vallen startar i juni och avslutas under höstenFör att undvika grumling i älven kommer dubbla siltgardiner att användas under hela rivningen. Siltgardinerna kallas även miljögardiner och kommer hålla det grumliga vattnet inne i dagbrottet och såldes förhindra att grumligt vatten sprids till i älven. Att använda dubbla siltgardiner är en försiktighetsåtgärd som rekommenderas av Havs- och Vattenmyndigheten vid muddringsarbeten i känsliga vatten.  

Under den tid som rivningsprojektet pågår kommer arbetsområdet sträcka sig från dammvallen och 10 meter utanför siltgardinernaDet kan innebära en viss störning och inskränkning för fiskare som inte kan nyttja området på det sätt de gjort tidigare år. Vi hoppas på allmänhetens överseende.   

Kontroller av vattenkvalitet gällande både metallhalter och grumling kommer att utföras löpande under projektets gång för att säkerställa att den bedömda påverkan från dammrivningen stämmer med verkligheten och att de skyddsåtgärder som vidtas fungerar som de ska. 

En plats för friluftsliv 

I samband med dammrivningen ska slänter flackas av och besås för att skydda mot erosion och området ska kunna användas av allmänheten för friluftsliv. En isättningsplats för båt kommer att byggas, och en grillplats kommer att sättas ut. Utöver det kommer kompensationsutsättning av fisk att ske.  

Informationsmöten 

Ett informationsmöte för närboende kommer hållas i slutet maj. Utöver detta kommer månatliga informationsmöten hållas på plats i Långdal 

Vid frågor om projektet, eller om du är intresserad att delta på informationsmötena är du välkommen att kontakta oss på miljöavdelningen på Boliden Gruvor. 

Lars Andersson, lars.andersson@ext.boliden,com, 070 383 21 01
Andreas Vallmark, andreas.vallmark@boliden.com, 070 251 55 36 

 

En vybild över området när dagbrottet ännu inte var fyllt med vatten. Klicka på denna länk för att se området i 360-foton. 

 

Fakta och bakgrund

Långdal_web.png

Långdalsgruvan var i drift 1967-1999. Fyndigheten sträckte sig under Skellefteälven, och efter tillstånd från berörda myndigheter markavvattnade Boliden en del av älven genom att bygga en invallningsdamm. Tillståndet för invallningsdammen gällde först i 12 år, men har förlängts i omgångar. Senaste tillståndet erhölls 2016 och gäller till 31 december 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90