• Language

Information om rivningen av dammvallen vid nedlagda Långdalsgruvan

Under sommaren och hösten river Boliden damminvallningen i Skellefteälven vid nedlagda Långdalsgruvan. Projektet har löpt enligt plan, ingen påverkan på vattenkvalitet har uppmätts, och skyddsåtgärderna har fungerat väl. Från början av september schaktas dammvallen under vatten, vilket kommer innebära tätare kontroller. Hela arbetet beräknas vara klart i oktober.

Rivningen sker i enlighet med gällande tillstånd. Enligt de förstudier och förprojekt som Boliden drivit tillsammans med extern expertis kan dammvallen rivas utan att äventyra eller överskrida gällande miljökvalitetsnormer eller orsaka negativa effekter i miljön.   

Projektet är högt prioriterat och effektmålet är att området i framtiden ska kunna användas av allmänheten för rekreation.  

 

Genomförda aktiviteter 

För att minimera belastningen på Skellefteälven har vattnet i dagbrottssjön kalkats och sedan omsätts med vattnet i älven. Detta gjordes som försiktighetsåtgärd för att minimera den momentana belastningen på Skellefteälven vid öppning av dammvallen. 

Sponten har dragits upp, och hälften av massorna är schaktade. Dammen har nu också öppnats mot älven.  

Här öppnas dammvallen. Älven syns till vänster i bild och dammen syns till höger i bild. Foto: Skanska

 

För att undvika grumling i älven har dubbla siltgardiner använts under hela rivningen. Siltgardinerna kallas även miljögardiner och håller det grumliga vattnet inne i dagbrottet och hindrar således att grumligt vatten sprids till i älven. Att använda dubbla siltgardiner är en försiktighetsåtgärd som rekommenderas av Havs- och Vattenmyndigheten vid muddringsarbeten i känsliga vatten.   

Kontroller av vattenkvalitet gällande både metallhalter och grumling utförs löpande under projektets gång för att säkerställa att den bedömda påverkan från dammrivningen stämmer med verkligheten och att de skyddsåtgärder som vidtas fungerar som de ska. Kontrollerna av vattenkvaliteten visar att skyddsåtgärderna fungerat som förväntat, och att vattenmiljön i älven fortsatt är god (2021-09-09).  

 

En plats för friluftsliv  

I samband med dammrivningen ska slänter flackas av och besås för att skydda mot erosion och området ska kunna användas av allmänheten för friluftsliv. En isättningsplats för båt kommer att sparas, och en grillplats kommer att sättas ut. Utöver det kommer kompensationsutsättning av fisk att ske.   

 

Informationsmöten 

Ett informationsmöte för närboende kommer hållas i slutet maj. Utöver detta kommer månatliga informationsmöten hållas på plats i Långdal 

Vid frågor om projektet, eller om du är intresserad att delta på informationsmötena är du välkommen att kontakta oss på miljöavdelningen på Boliden Gruvor. 

Lars Andersson, lars.andersson@ext.boliden,com, 070 383 21 01
Andreas Vallmark, andreas.vallmark@boliden.com, 070 251 55 36 

 

En vybild över området när dagbrottet ännu inte var fyllt med vatten. Klicka på denna länk för att se området i 360-foton. 

 

Fakta och bakgrund

Långdal_web.png

Långdalsgruvan var i drift 1967-1999. Fyndigheten sträckte sig under Skellefteälven, och efter tillstånd från berörda myndigheter markavvattnade Boliden en del av älven genom att bygga en invallningsdamm. Tillståndet för invallningsdammen gällde först i 12 år, men har förlängts i omgångar. Senaste tillståndet erhölls 2016 och gäller till 31 december 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90