•    
  • Language

Information om rivningen av dammvallen vid nedlagda Långdalsgruvan

Nu har Bolidens damminvallning i Skellefteälven vid nedlagda Långdalsgruvan rivits ut. Detta har gjorts i enlighet med gällande tillstånd. Rivningen har genomförts utan att överskrida gällande miljökvalitetsnormer eller orsaka negativa effekter i miljön.

På grund av omfattande arbeten med hantering av siltgardinerna, som använts för att motverka grumling, blev projektet försenat mot plan, och pågick ett par veckor längre än planerat.

Sammantaget bedöms skyddsåtgärderna ha haft en mycket god effekt. De åtgärder som vidtagits för att minimera påverkan på livet i älven har fungerat väl i stora drag, även om tillfälliga störningar förekommit. I dessa fall har det dock inte haft negativa ekologiska effekter.

Ett antal arbeten återstår, och dessa kommer slutföras 2022. Dels ska gamla upplagsytor och vägar saneras, en grillplats ska uppföras, slänter mot vattnet ska besås för att motverka erosion och fisk ska sättas ut som en kompensationsåtgärd.

 

Återlämnar området till allmänheten

Projektet har varit högt prioriterat och effektmålet är att området i framtiden ska kunna användas av allmänheten för rekreation. Efter återstående aktiviteter är genomförda, ska området stå till allmänhetens förfogande och den vägbom som finns idag ska tas bort. För de som är intresserade att nyttja området kommer det finnas en ny väg ut till udden. Redan idag kan man också sjösätta i älven via den båtramp som mynnar i det tidigare dagbrottet.

Framöver kommer området kontrolleras inom Bolidens kontrollprogram för nedlagda gruvor – för att säkerställa att åtgärderna har förväntad effekt.

 

Genomförda skyddsåtgärder

För att minimera belastningen på Skellefteälven har vattnet i dagbrottssjön kalkats och sedan omsatts med vattnet i älven. Detta gjordes som försiktighetsåtgärd för att minimera den momentana belastningen på Skellefteälven vid öppning av dammvallen.

För att undvika grumling i älven har dubbla siltgardiner använts under hela rivningen. Siltgardinerna kallas även miljögardiner och håller det grumliga vattnet inne i dagbrottet och hindrar således att grumligt vatten sprids till i älven. Att använda dubbla siltgardiner är en försiktighetsåtgärd som rekommenderas av Havs- och Vattenmyndigheten vid muddringsarbeten i känsliga vatten. 

Kontroller av vattenkvalitet gällande både metallhalter och grumling har utförts löpande under projektets gång för att säkerställa att den bedömda påverkan från dammrivningen stämmer med verkligheten och att de skyddsåtgärder som vidtas fungerar som de ska. Kontrollerna av vattenkvaliteten visar att skyddsåtgärderna fungerat som förväntat, och att vattenmiljön i älven fortsatt är god (2021-11-15).

 

Kontakt

Vid frågor om projektet, eller om du vill lämna idéer för vad den gamla gruvstugan i Långdal kan användas till, kan du kontakta oss på miljöavdelningen på Boliden Gruvor.

Lars Andersson, [email protected],com, 070 383 21 01

Andreas Vallmark, [email protected], 070 251 55 36

 

Här öppnas dammvallen. Älven syns till vänster i bild och dammen syns till höger i bild. Foto: Skanska

 

En vybild över området när dagbrottet ännu inte var fyllt med vatten. Klicka på denna länk för att se området i 360-foton. 

 

Fakta och bakgrund

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90