•    
  • Language

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken för Aitikgruvan

Boliden Mineral AB avser att ansöka om två nya tillstånd för Aitikgruvan hos mark- och miljödomstolen. Det ena är ett ändringstillstånd för utökade upplag av gråberg och lagring av morän och det andra är ett nytt grundtillstånd för den fortsatta och utökade verksamheten vid gruvan.

Boliden bjuder därför in till samråd för att kunna berätta om verksamheten och höra era synpunkter. Samrådsunderlag med mer information om vad ansökningarna innebär hittar du här intill.

Verksamheten i Aitik omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och den högre kravnivån på grund av sprängmedelshanteringen inom verksamheten. Samråden utgör därmed även ett Sevesosamråd.

Ändringstillstånd för gråberg och morän
Samrådet omfattar lagring av en större total mängd gråberg och en utökning av moränupplaget. Boliden har samrått om dessa åtgärder tidigare och planerar därför inte att hålla något fysiskt samrådsmöte för detta. Synpunkter och frågor kan ställas skriftligt eller per telefon
senast den 30 juni, se kontaktuppgifter nedan. Det är förstås också möjligt att ställa frågor och lämna synpunkter i samband med samrådsmötet för den fortsatta och utökade verksamhet vid Aitikgruvan.


Nytt grundtillstånd till Aitikgruvan
Samrådet omfattar den totala verksamheten vid gruvan efter år 2026, då vissa delar av det befintliga tillståndet löper ut. Verksamheten kommer till största del att fortsätta bedrivas på samma sätt som idag, men Boliden planerar också att vidta vissa ändringar av verksamheten (se samrådsunderlaget för en närmare beskrivning). Boliden
samrådde under år 2021 gällande ett nytt grundtillstånd, men planerna har i vissa avseenden förändrats och förhållandevis lång tid har förflutit.


Vi vill därför bjuda in er till samrådsmöte på besökscentret
i Aitik, måndag den 19 juni kl 18.30, 2023.

Ni kan också ta del av samrådsunderlaget här och återkomma med synpunkter och frågor skriftligt eller per telefon senast den 1 september 2023.


Synpunkter skickas till [email protected], eller via
brev till: Boliden Aitik (Att: Åsa Sjöblom), Sakajärvi 1,
982 92 Gällivare.

Synpunkter kan också lämnas per telefon
till Åsa Sjöblom 0970-72 91 62 eller Ylva Ågren 070-600
98 36.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90