• Language

Metaller för kommande generationer

Som en av Europas ledande metallproducenter erbjuder vi en bred produktportfölj som tillgodoser ett stort antal samhällsbehov.

Från malm till färdig metall

Boliden är en av världens främsta zinkproducenter och ledande i Europa när det gäller produktion av koppar och nickel. Globalt är vi även en ledande aktör inom återvinning av elektronik. Vi bryter, återvinner och förädlar även ädelmetaller som guld och silver och säljer andra produkter som tillkommit längs vägen. Vår värdekedja börjar i prospektering av nya mineralfyndigheter och sträcker sig till produktion av färdig metall och återvinning. Vi hittar hela tiden värdefulla synergier och erfarenheter mellan våra gruvor och smältverk. Det möjliggör också en mer hållbar produktion tack vare stor kontroll över hela värdekedjan, från malm eller sekundärmaterial till färdig metall. 

Klimatomställningen kräver metaller

Vi producerar metaller nödvändiga för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Inte minst basmetaller som kopparnickel och zink, som alla har viktiga funktioner för utvecklingen av nya teknologier och samhällets infrastruktur. Elektrifiering och förnybar elproduktion kräver stora mängder koppar och nickel.

Det största användningsområdet för basmetallen zink är galvanisering av stålkonstruktioner, vilket kan motverka rost i upp till 100 år. Behovet av metaller förväntas också öka avsevärt kommande årtioenden, dels på grund av ekonomisk tillväxt globalt och dels på grund av ökad elektrifiering 

Green Transition Metals

Vår portfölj av återvunna, koldioxideffektiva metaller är några av de mest hållbara metallalternativen på den globala marknaden.

Läs mer

Koppar

Koppar är känt för sin goda förmåga att leda elektricitet och värme, vilket gjort metallen till en nödvändig råvara i såväl utvecklingen av modern teknik som i uppbyggnaden av samhällen. Den är också avgörande för en ökad elektrifiering. Boliden säljer både kopparkatoder till metallkunder och kopparanoder för vidare förädling från våra smältverk Rönnskär och Harjavalta. Råvaran kommer delvis från återvinning och koncentrat, bland annat från våra gruvor Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg och Kevitsa.  

Läs mer

Zink

Zink är en nödvändig metall för en hållbar samhällsutveckling. Boliden bryter zink från gruvor i Sverige och Irland. Metallen förädlas på våra smältverk Odda i Norge samt Kokkola i Finland. Det främsta användningsområdet för zink är galvanisering och förzinkning av stål. Ett tunt lager zink förlänger livslängden på stålkonstruktioner genom att motverka rost i upp till 100 år. Industrier som bygg och infrastruktur är också bland de största användarna. Även fordons- och elektronikindustrin är viktiga slutanvändare. Zink är en mångsidig metall som har flera mindre kända, men livsviktiga, användningsområden.

Läs mer

Nickel

Behovet av nickel växer starkt, tack vare dess nyckelroll som insatsvara i produkter som används för energiomställningen. Den står emot korrosion, oxidation och klarar höga temperaturer. Den har även en utmärkt förmåga att leda och lagra elektricitet. Det största användningsområdet är legeringar med andra metaller för att tillverka rostfritt stål och högnickellegeringar. Nickel används allt oftare i uppladdningsbara batterier för elbilar, med syfte att förlänga räckvidden mellan laddningarna. På Bolidens smältverk Harjavalta producerar vi nickelskärsten av nickelkoncentrat, bland annat från vår gruva Kevitsa i norra Finland.  

Läs mer

Bly

Bly är en mjuk och formbar metall med en hög strömförande förmåga. Det gör den enormt viktig för fordonsindustrin och produktion av bilbatterier. Boliden har en ledande position i Europa inom blyåtervinning. På smältverket Boliden Bergsöe återvinner vi cirka fyra miljoner bilbatterier varje år. Omkring 70 procent säljs tillbaka till fordonsindustrin för att användas i nya bilbatterier. En annan viktig egenskap är blys förmåga att skydda mot joniserad strålning och röntgenstrålning. Det har gjort tillverkare av medicinsk utrustning till en annan viktig slutkund. 

Läs mer

Guld

Guldet var starten till det som idag är Boliden, och är den metall vi producerat under längst tid. Än idag är guldproduktionen viktig, en stor del av den kommer numera från återvunnen elektronik. På smältverken Rönnskär och Harjavalta framställer vi rent guld i form av guldtackor eller guldgranulat. Större delen av vårt guld säljs sedan vidare till banker, men även industrin är viktiga slutkunder av denna ädelmetall. 

Läs mer

Silver

Silver är en stark och tänjbar ädelmetall som är mycket tålig mot temperaturförändringar. Det är den metall som leder värme och elektricitet allra bäst och den används därför i bland annat elkontakter, högkapacitetsbatterier och kretskort i elektronik som mobiltelefoner och datorer. Metallen används även i solceller, på flygplan och rymdsatelliter samt vid plätering av andra material. Ungefär en fjärdedel av det silver som hanteras på Boliden Rönnskär kommer från återvinning av elektronikskrot. Det är också en viktig bimetall, inte minst vid våra zinkgruvor.  

Läs mer

Koncentrat

En stor del av den malm vi bryter i våra gruvor är komplexmalm, vilket innebär att den består av flera olika metaller. Malmen anrikas till en rad olika koncentrat som sedan blir till rena metaller i våra smältverk. Vi producerar främst koppar-, bly-, nickel- och zinkkoncentrat, som bland annat innehåller ädelmetaller, platinum och palladium i olika mängd. Koncentraten transporteras därefter till smältverk för vidare förädling.

Svavelsyra

Svavelsyra är en av de mest använda kemikalierna i världen, och används i processer inom gödningsmedel, papper och pappersmassa samt gruv- och kemikalieindustrin. Vi är en av de främsta producenterna av högkvalitativ svavelsyra inom smältverksindustrin och tack vare vår goda kapacitet kan vi garantera en mycket hög leveranssäkerhet.

Läs mer

Biprodukter

Tack vare vidareförädling och avancerade tekniker arbetar vi för att tillvarata så mycket som möjligt från råmaterialen i våra processer. Det har gjort att vi idag kan producera en rad nya biprodukter vid sidan av våra huvudprodukter. De har i sin tur egna viktiga samhällsfunktioner. Ett cirkulärt arbetssätt gör att vi kan minska avfall från vår metallproduktion samtidigt som vi tillgodoser andra behov i samhället.

Läs mer

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90