•    
  • Language

Unikt efterbehandlingsprojekt avslutat

Vi har nu rivit vår invallningsdamm i Skellefteälven, vid den nedlagda Långdalsgruvan. Vi har genomfört projektet med minsta möjliga miljöpåverkan. Inte bara i närområdet, utan också genom återanvändning och återvinning av spont samt med användande av fossilfria drivmedel har vi minimerat projektets koldioxidutsläpp.

Projektet har varit helt unikt i sitt slag. Ingen annanstans har vi en damminvallning i en älv, att få ett sådant tillstånd idag skulle vara mycket svårt. Fokus för rivningen har varit ha minsta möjliga miljöpåverkan, och högsta möjliga säkerhet för de som arbetat i projektet.

Nu när projektet är avslutat kan vi konstatera att vi uppfyllt vårt tillstånd och undvikt de största riskerna med arbetet.

– Det ha gått otroligt bra, enligt de miljökrav som är satta kan vi vara väldigt nöjda, säger Lars Anderson, projektledare för dammrivningen.

Skyddsåtgärderna har genomsyrat hela projektet. Bland annat har siltgardiner använts. Hanteringen av dessa siltgardiner har inneburit ett rigoröst arbete för att i största möjliga mån minimera grumling.

– Lösningen har varit både dyr och tidskrävande, men effekterna är goda. Även om vi haft grumling så är bedömningen att den inte i sig gett negativa ekologiska effekter, berättar Lars.

– När vi har haft överskridanden på grumlingen har vi kunnat pausa arbetet, exempelvis stannat schaktningen, och tagit till åtgärder, för att sedan påbörja arbetet igen. Så vi har effektivt minimerat påverkan och Länsstyrelsen har gjort samma bedömning, säger Lars.

Minskade utsläpp med miljödiesel

De maskiner som använts för rivningen har körts på HVO-diesel. Dessutom har järnsponten som fanns i dammen har dragits upp och återanvänts i största möjliga mån. Sammantaget beräknar Skanska, som har varit våran entreprenör på plats, att användandet av HVO-diesel sparat 140 ton koldioxid. Det motsvarar hälften av projektets totala utsläpp*.

– Lägger vi dessutom till att sponten återanvänds och kan ersätta nytillverkad spont, kan det ses som en stor klimatbesparing där den används i nya projekt, säger Andreas Vallmark, delprojektledare Miljö.

Sanering kvarstår

Ett antal arbeten återstår och dessa ska genomföras i höst och under 2022.

– Vi ska köra bort det sista gråberget som finns kvar från den gamla gruvan till Kankberg där det används som återfyll. Sedan ska vi sanera vissa delar av området som inte är färdigställda, exempelvis upplaget och vägarna. Dessutom ska vi beså slänterna ner mot älven för att motverka erosion, uppföra en grillplats och plantera in fisk som en kompensationsåtgärd, säger Andreas.

När de återstående aktiviteterna är avslutade kommer området återlämnas till allmänheten och den bom som avgränsar området kommer tas bort. Framöver ska området förstås också kontrolleras inom Bolidens kontrollprogram för nedlagda gruvor – för att säkerställa att åtgärderna har förväntad effekt.

 

*beräknat på Scope 1, 2, och 3.

Dammen innan rivningsarbetet påbörjades

Skellefteälven efter dammen rivits

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90