•    
  • Language

Spillvärme från Boliden Rönnskär ska värma över 5000 nya hushåll

Tillsammans med det kommunala energibolaget Skellefteå Kraft gör Boliden en gemensam satsning för att ännu mer spillvärme ska bli till fjärrvärme. Det tack vare en gemensam idé som levt under lång tid, och bidrag till investeringen från Naturvårdsverket. En förbättring av Boliden Rönnskärs energieffektivitet och en stor besparing av koldioxidutsläpp.

Vi arbetar aktivt med olika åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp, som att reducera användningen av fossila bränslen samt ökad energieffektivisering. En utbyggnad av fjärrvärmenätet har diskuterats med Skellefteå Kraft ända sedan 90-talet och redan idag levererar Rönnskär fjärrvärme till hushåll i de närliggande samhällena Skelleftehamn och Ursviken. Idén kan nu genomföras med hjälp av finansiering från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder, som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

— Inom industrin finns ofta spillvärme som inte är lönsam att ta tillvara, men med ekonomiskt stöd kan en energieffektivisering ändå bli intressant. Samarbeten mellan industri och kommunala bolag ökar möjligheterna till energieffektivisering och minskade klimatutsläpp och vi vill se fler sådana ansökningar till Klimatklivet, sa Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket, när bidraget beviljades.

Ett förprojekt utfördes 2022 och projektet är nu i sin genomförandefas. Mer utav spillvärmen från Rönnskär kommer därefter att nyttjas i stället för att släppas ut i havet, samtidigt som det kommunala energibolaget Skellefteå Kraft inte längre behöver elda torv för att skapa värme. En förbättring av Rönnskärs energieffektivitet och totalt sett en sto minskning av koldioxidutsläpp.

— Enligt Skellefteå Krafts beräkningar kommer vi kunna leverera fjärrvärme till närmare ytterligare 5000 villor per år. Bara Skellefteå Krafts koldioxidbesparingar uppgår till 26 000 ton koldioxid per år. För vår del innebär det att vi kan minska användandet av olja i våra processer och förbättra vår energiintensitet genom att ta tillvara mer värme, berättar Leena Harjumaa, projektledare på Boliden Rönnskär.

Att de två fjärrvärmenäten kopplas samman leder också till stabilare och mer flexibla energiförutsättningar för verksamheten och fjärrvärmekunderna i Skelleftehamn och Ursviken blir mindre sårbara för eventuella oplanerade driftstopp på Rönnskär.

Bolidens investering används till tre delprojekt. Det första är byggandet av en ny ackumulatortank för hetvatten med en kapacitet på 15 000 kubikmeter, vilket är tio gånger mer än den befintliga tanken, och en förstärkning av fjärrvärmekulverten mellan industriområdet och Skelleftehamn. Det andra består av en ny distributionscentral dit ny processutrustning för fjärrvärmedistribution placeras. Det tredje är mindre ombyggnationer av vårt befintliga svavelsyraverks spillvärmehantering. Alla tre projekt pågår löpande och enligt plan ska spillvärme från Boliden Rönnskär kunna levereras till Skellefteås fjärrvärmenät i början av 2025.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90