•    
  • Language

Projekt för ökad användning av spillvärme

Boliden och Skellefteå Kraft planerar en gemensam satsning för att koppla samman fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn. I samarbetet tas hittills outnyttjad spillvärme från Boliden Rönnskär tillvara.

Flygbild 210701.JPG

Sammankopplingen av de två fjärrvärmenäten har diskuterats mellan de två parterna sedan början av 1990-talet, men lagts på is på grund av svårigheter att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop.

Båda parter har ansökt om hjälp med finansiering från Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar.

13 januari beviljades både Skellefteå Krafts och Bolidens ansökan. Investeringsstödet till Boliden blir 38,5 miljoner kronor.

-Inom industrin finns ofta spillvärme som inte är lönsam att ta tillvara, men med ekonomiskt stöd kan en energieffektivisering ändå bli intressant. Samarbeten mellan industri och kommunala bolag ökar möjligheterna till energieffektivisering och minskade klimatutsläpp och vi vill se fler sådana ansökningar till Klimatklivet, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket.

-Det är ett mycket positivt besked! Investeringsstödet ger oss förutsättningar att gå vidare med planerna att ta tillvara mer överskottsvärme från Boliden Rönnskär och bidra till Skellefteås hållbara utveckling, säger Karin Ahnqvist, hållbarhetschef Boliden Rönnskär.

-Det är mycket glädjande! Detta ger oss möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme Skellefteå Kraft.

Respektive bolag går nu vidare för att säkra den egna delen av investeringen. På Boliden Rönnskär har en förstudie genomförts. Ett förprojekt kan starta under våren 2022.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90