•    
  • Language

Förbättrad dammhantering genom innovation och ökad medvetenhet 

Som metallproducent är ansvarsfull hantering av det avfall och restprodukter som uppkommer till följd av vår verksamhet ett viktigt och prioriterat område. Vid utvinning av våra metaller uppkommer bland annat anrikningssand som är ett överblivet material och deponeras i våra gruvdammar. För att säkerställa en ansvarsfull hantering av avfallet samt god övervakning och kontroll av dammarnas stabilitet gör Boliden stora satsningar i ledande teknik och i att öka kännedom och kunskap internt.  

Anrikningssand är det överblivna material som uppkommer från bearbetningen av bruten malm. Den består av stenkross, oåtervinnbara och oekonomiska metaller, kemikalier och avloppsvatten från processen som används för att utvinna de önskade produkterna från malmen. Anrikningssand kan också vara sulfidhaltiga rester från malmbearbetning. När sulfider exponeras för syre kan de generera surt dagvatten som utgör ett hot mot akvatiska ekosystem och vattenvägar. Genom att strategiskt deponera dessa material nedsänkta i vatten i våra avfallsdammar förblir de isolerade, vilket förhindrar miljöfaror.   

Hans Häggström, Bolidens dammsäkerhetsingenjör, betonar vårt engagemang och ansvar inom området.  

– Vår strategi omfattar alla steg: från det att vi börjar mineralprospekteringen till eventuell återställning av marken efter gruvdrift. Företagets strategi ser till helheten: att ge alla en djup förståelse för hur viktig dammstabiliteten och säkerheten är, från våra chefer som fattar kritiska ledningsbeslut till personalen som arbetar på plats vid våra dammar. Målet är en säker och ansvarsfull hantering av anrikningssand. Detta tillvägagångssätt säkerställer att gällande lagar, riktlinjer och rutiner.  

Metoder i praktiken   

På vår anrikningsanläggning Ryllshyttan i Garpenberg arbetar vi med att byta konstruktionsmetod bland annat för att höja dammen. Denna proaktiva metod tar inte bara hänsyn till ökade volymer av anrikningssand utan vi förstärker också dammens stabilitet.   

Ett annat stort innovationssteg tas nu i vår verksamhet Kevitsa. Här leder Boliden ett forskningsprojekt med fokus på att förbättra övervakningen av gruvdammar. Tack vare att vi använder oss av den senaste tekniken kan vi upptäcka potentiella risker snabbt och vidta förebyggande åtgärder. Införandet av ”digitala tvillingar” möjliggör riskutvärdering baserat på virtuella kopior av den faktiska dammen. Genom att simulera olika förhållanden på plattform kan man förutse potentiella framtida risker långt innan de uppstår.   

Läs mer om vårt arbete för att förbättra vår dammhantering och vårt arbete med att uppfylla den globala GISTM-standarden (Global Industry Standard on Tailings Management) på boliden.com.   

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90