•    
  • Language

Miljöeffektivitet och ökad produktionskapacitet i Harjavalta

Att fokusera på principerna för renare teknologi och bästa tillgängliga teknik är en del av det nordiska tankesättet och därmed också en del av Bolidens. Vid planeringen av byggnationen, teknologin och livscykeln av den nya svavelsyraanläggning sätts miljöaspekterna främst.

Bästa tillgängliga teknik (Best Available Technology, BAT) är det begreppet och principen som används för teknik som minimerar miljöpåverkan från produktionsprocesser och övriga anläggningar. De nordiska länderna har redan i flera år tillämpat miljötillståndsförfaranden som grundas på dessa principer. Ordet ”teknik" i BAT-principen ska tolkas brett. Ordet inrymmer både den använda teknologin och de sätt på vilka anläggningen konstrueras, utformas, byggs, underhålls och drivs samt tas ur bruk. Syftet är att förebygga utsläpp genom att använda de effektivaste tekniska lösningarna.

– I miljötillståndet för den nya svavelsyraanläggningen jämför man verksamheten på den framtida fabriken med EU:s BAT-referensdokument, s.k. BREF:ar (BAT reference documents), som beskriver bästa tillgängliga tekniker för olika industrisektorer. Bolidens nya svavelsyraanläggning uppfyller och till vissa delar även överskrider referenspunkterna i BREF:arna, berättar projektchef Timo Suutari.

Tack vare den nyaste tekniken och förbättrad processhantering kommer utsläppen inte att öka samtidigt som produktionskapaciteten i den framtida anläggningen blir större. Särskilt de diffusa utsläpp som kan förekomma vid störningssituationer minskar när den nya tekniken tas i bruk. Även bullerspridningen till närliggande bostadsområden minskar.

Utsläppsgränsen för gaserna från den befintliga svavelsyraanläggningen är 680 mg/Nm3 som dagligt genomsnitt, medan den motsvarande utsläppsgränsen för den nya svavelsyraanläggningen är 425 mg/Nm3. Med den nyaste teknologin förväntas gashalterna att ligga en bra bit under utsläppsgränsen. Denna buffert är också nödvändig trots det noggranna underhållet i och med att livscykeln för denna investering är drygt 30 år. Den nya anläggningen förväntas minska svaveldioxidutsläppen med 20-25 procent.

Svavelsyraanläggningar brukar utgöra flaskhalsar för smältverk. När smältverkets produktion är igång på full kapacitet pressas svavelsyraanläggningarna till det yttersta, vilket ökar risken för diffusa utsläpp. När tvättavdelningen på den nya anläggningen blir färdig, kommer även utsläppshanteringen att förbättras i och med att svavelsyraanläggningarna då kan hantera ca 30 procent större gasvolymer, berättar Esa Peuraniemi, Development Manager.

När den nya anläggningen har tagits i bruk kommer även svavelsyraanläggningarnas kylvattenvolym att minska med 40 procent tack vare effektiviserad återvinning av spillvärme när värmeåtervinningen sker delvis från ånga i stället för den traditionella kylningen med värmeväxlare. Samtidigt minskar utsläppen av metaller till vatten med cirka 10 procent.

Ibruktagandet av anläggningen sker i två steg. Absorptionsavdelningen togs i bruk i sensommaren 2018. Tvättavdelningen tas i bruk våren 2019.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90