•    
  • Language

Boliden får EU-pengar för kompetensutveckling och förändringskunskap

Boliden Rönnskär har ansökt om och fått beviljat medel från Fonden för rättvis omställning (FRO). Pengarna ska användas till breda utbildningsinsatser så att vi ska kunna möta de nya krav som ställs på arbetssätt, roller och kompetenser i den förändring av verksamheten som nu sker genom Moderna Rönnskär.

Bakgrunden är att Sverige ska uppnå klimatneutralitet och därigenom påverkas industrin av kostnader för investeringar i syfte att minska CO2-utsläppen.

I september förra året lämnade Boliden Rönnskär in en ansökan om medel för att kunna göra en bred och djup satsning på kompetensutveckling för att möta de nya krav som ställs på arbetssätt, roller och kompetenser när process och verksamhet ställer om för bibehållen produktivitet. Insatserna planeras som en integrerad del av Programmet Moderna Rönnskär och ger fördjupade möjligheter till att möta de behov som identifieras där. Genom att ansökan lämnades in kunde aktiviteterna i det första delprojektet KHUL (Kompetens, Hållbar utveckling, lärande) starta.

En bred satsning på förändringskunskap inleder utvecklingsprojektet, det kommer vara en viktig förutsättning för att verksamheten ska utvecklas, ta tillvara på drivkraft och nå effekter. Under hösten 2022 inleddes även en kompetensinventering samtidigt som de nya rollerna i produktionen tydliggörs med förväntningar, ansvar och kompetensprofil. Det ger sedan förutsättning att göra utvecklingsplaner för berörda medarbetare. Därefter kan individuellt anpassad kompetensutveckling ske mot de nya förutsättningar som Moderna Rönnskär och omställningen av verksamheten innebär. En kontinuerlig dialog med representanter från de fackliga organisationerna på Rönnskär har pågått hela hösten, där fördelar och utmaningar har lyfts upp för genomlysning. Arbetet har genomförts i en positiv och konstruktiv anda, där många goda förbättringsförslag tagits fram.

Boliden Rönnskär har fram till 31 december 2025 fått beviljat totalt drygt 34 miljoner kronor, varav 50 % (drygt 17 miljoner) medfinansieras av Rönnskär.

- Vi kan med dessa pengar möta varje medarbetares behov och vilja till kompetensutveckling, så att vi tillsammans kan ta ansvar för den omställning som kommer ske av verksamheten kommande tio år, säger Eva Lindberg projektledare för kompetensutvecklingsprojektet.

Linn Andersson, platschef, fyller i:
- Vi behöver våra medarbetares kunskap och engagemang in i en förändrad produktionsmiljö. Nya arbetssätt, automation och digitalisering, delvis förändrade ansvarsområden kommer ge stora möjligheter till utveckling och vi vill ha med våra medarbetare på den resan.

KHUL (Kompetens, Hållbar utveckling och Lärande) kommer även nyttja möjligheterna med arbetsplatsnära kompetensutveckling genom lärplattformar, digitala stöd och personlig coachning. De externa pengarna ger även förutsättningar att skapa spännande och nya lärandeformer. Bland annat tänker vi gå vidare med utveckling av simuleringsmiljöer och nyttjar delar av EU-pengarna för det.

- Genom att bygga upp produktionsmiljöer i en ”fiktiv tvilling, i datorn” och ta fram simulering för tex traverskörning på distans, kan våra medarbetare träna och testa nya arbetsmoment i en trygg miljö, säger Markus Brännström, sektionschef för Automation och digitalisering.

Bakgrund - EU-fond för att minska klimatomställningens effekter
Fonden för en rättvis omställning (FRO) har antagits av EU-kommissionen och Sverige kommer att få 155,7 miljoner euro i EU-bidrag som stöd till satsningen på att uppnå klimatneutralitet senast 2045 och för att minska klimatomställningens effekter. Stödet från FRO kommer att hjälpa de svenska industriföretagen att ställa om till klimatneutralitet, samtidigt som konkurrenskraften bevaras och ekonomi och sysselsättning upprätthålls i Norrbotten, Västerbotten och på Gotland.

Eftersom industriutsläppen står för 32 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer omvandlingen av stål-, mineral- och metallindustrin, som står bakom en stor del av utsläppen av växthusgaser, att ha en viktig socioekonomisk inverkan. Fonden för en rättvis omställning bidrar till att minska denna inverkan genom investeringar i forskning och innovation och i omskolning och kompetenshöjning av arbetstagare. Genom antagandet av FRO vill EU-kommissionen hjälpa Sverige att minska utsläppen samtidigt som lokalbefolkningen skyddas från de negativa effekterna på ekonomin och samhället.

Stöd till metallindustrin i Västerbotten
Av dessa medel får Metallindustrin i Västerbotten (Boliden Rönnskär och till del tillhörande underleverantörsmiljö) 24 miljoner EUR exklusive medfinansiering (50 %). En första utlysning som del av dessa pengar är möjligheten att söka 2 miljoner EUR för kompetenshöjande insatser. Därtill kommer en ytterligare utlysning för samma område längre fram samt möjlighet att söka ca 14 miljoner EUR exklusive 50% medfinansiering för investeringar för sänkta CO2-utsläpp

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90