•    
  • Language

Ekologisk kompensation kring Aitik

När Aitikgruvans sandmagasin behöver utöka sin kapacitet innebär det att 170 hektar skog med höga naturvärden kommer att avverkas. Boliden har därför initierat ett av Sveriges hittills mest omfattande projekt kring ekologisk kompensation i samarbete med Sveaskog och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Kompensationsområdena, Sarkanenä and Sjnirra, ligger i norra Norrbotten och är tillsammans cirka fyra gånger så stort som området intill Aitik som tas i anspråk. Syftet med insatserna är att kompensera för den förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som sker i samband med utvidgningen av sandmagasinet.

Till åtgärderna som kommer att utföras hör att flytta död ved, gynna lövträd, skada levande träd, anlägga naturvårdsbränder, friställa gamla grova träd och mycket annat.

Sveaskog är huvudsaklig markägare av kompensationsområdena medan SLU, som förutom att delvis vara markägare, kommer att upprätta en forskningsplattform för att driva olika forskningsprojekt för att följa upp naturvårdsnyttan med de aktiva skötselåtgärderna som genomförs. Därigenom fås ett vetenskapligt underlag på hur stor naturvårdsnytta som den här typen av åtgärder genererar, vilket kommer vara ett stöd i framtida utformningar av kompensationsprojekt.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90