•    
  • Language

Bergsöe sluter cirkeln

Bolidens blysmältverk Bergsöe är en av Europas största återvinnare av
förbrukade blybatterier, och därmed en viktig del i metallernas kretslopp.

Vid Boliden Bergsöe återvinns bly från fyra miljoner uttjänta blybilbatterier varje år. Minst 70 procent av det bly som produceras här säljs sedan till batteriindustrin i Europa, och används på nytt.

blytackor

– Vårt blysmältverk hjälper till att återvinna och cirkulera en ändlig resurs som har stor betydelse i det moderna samhället, men som kan vara mycket giftig om den inte hanteras på rätt sätt under smältning och återvinning, säger Peter Mörtlund, General Manager på Bergsöe.

Minimerad miljöpåverkan
Bergsöe strävsar efter att minimera miljöpåverkan från sina utsläpp i luft och vatten, och anläggningen understiger både nationella lagkrav och EU:s krav. Det totala blyutsläppet till vatten 2019 var 1,2 kg bly, jämfört med miljötillståndet som tillåter 3,5 kg. Anläggningen uppfyller också redan de flesta regler i EU:s direktiv om industriutsläpp som gäller bästa tillgängliga teknik inom icke- järnmetallindustrin, och som blir obligatoriska från 2020.

Toppmoderna system tar hand om avloppsvatten med svavelsyra och renar processluften, även blyhaltig frånluft, och fångar upp filterstoft som återvinns externt. Aska från smältdeglar och gjutmaskiner och blyhaltigt slagg upparbetas också på plats.

Sedan 2019 återvinner Bergsöe även plasthöljet (PP-plast) på batterierna, som därefter blir nya batterilådor. Detta innebär att de sänker sina koldioxidutsläpp med ca 20 %. 

Fjärrvärme från uttjänta batterier

Uttjänta batterier innehåller även annan plast (PE-plast) som fungerar som reduktionsmedel och hjälper till vid produktionen av blyet. Plasten alstrar dessutom värme under smältprocessen tillsammans med det koks som används. Överskottsvärme återvinns för att värma upp egna lokaler och 29 GWh levererades 2019 till Landskrona kommuns fjärrvärmesystem och motsvarar det årliga värmebehovet för cirka 2000 bostäder.

VISSTE DU ATT?
På Bergsöe är återvinningsgraden av bly, enligt Batteridirektivet, ca 98 % och av hela batteriet ca 75 %. 

Text: Richard Cutler, Linda Hallberg
Foto: Stefan Berg

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90