•    
  • Language

Mer ur samma mängd

Att utvinna mer ur det material smältverken hanterar ökar inte bara lönsamheten – det ger även miljövinster.

Smältverken står inför en utmaning. Allt större mängd av det inkommande råmaterialet innehåller ämnen som stör produktionsprocessen för den huvudmetall smältverket är specialiserat på. Dessa ämnen har betraktats som föroreningar, men är i själva verket ofta värdefulla metaller som med hjälp av ny teknik och förbättrade processer skulle kunna tas tillvara och bli nya, lönsamma produkter.

Utvecklingsingenjören Risto Alapiha vid Boliden Kokkola inspekterar den nya processen för att utvinna silver ur zinkslig.T Development engineer Risto Alapiha at Boliden Kokkola inspects the new process for extracting silver from zinc concentrate.

Att utvinna fler metaller ur samma mängd råvara är inte bara ekonomiskt lönsamt, utan gynnar också miljön. När smältverken bearbetat sin råvara och utvunnit den metall som förädlas till en säljbar produkt, kvarstår restprodukter och avfall som måste tas omhand på ett hållbart sätt. Genom att utvinna mer metall ur samma mängd material kan man alltså maximera antalet värdefulla produkter, och samtidigt minimera avfallsmängden.

Här finns mycket att vinna, och Boliden arbetar ständigt med teknik och processutveckling för att öka smältverkens förmåga att hantera komplexa råmaterial. Ett exempel på processutveckling i denna riktning hittar man vid Bolidens finska zinksmältverk Kokkola. Här produceras huvudsakligen zink och zinklegeringar, men sedan 2014 utvinner man även det silver som finns i zinkkoncentratet.

Den nya processen har integrerats i det befintliga produktionsflödet, där silverinnehållet utvinns genom en kemisk process kallad flotation samt filtrering. En som arbetar med silverutvinningen är utvecklingsingenjören Risto Alapiha.

– Flotationstekniken är ny för oss och det har varit väldigt intressant att lära sig hur den fungerar och sköts på bästa sätt. Processen ställer också nya krav på min yrkesroll, och jag får använda min specialistkunskap inom kemi, berättar han. Slutprodukten är ett silverkoncentrat, som säljs till externa kunder eller vidareförädlas till ren silvermetall av Bolidens egna smältverk.

– Silverkoncentrat kommer att bli en av Boliden Kokkolas mest värdefulla biprodukter. Den nya processen är mycket viktig för oss eftersom den ökar lönsamheten och gör att vi kan utnyttja råmaterialet bättre, säger Boliden Kokkolas chef Jarmo Herronen.

Text: Maarit Frilund, Foto: Päivi Karjalainen

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90