•    
  • Language

Samtal med kvinnliga medarbetare på internationella kvinnodagen

Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars 2018 intervjuades några kvinnor inom Boliden. De berättade om hur de lockades till företaget, hur utvecklingen har sett ut och vad som krävs för ökad jämställdhet och mångfald.

Beskriv din resa inom Boliden?

Jenny Gotthardsson, områdeschef/General Manager, Garpenberg:
Min allra första erfarenhet var som sommarjobbare på labbet i den numera stängda Laisvallgruvan. Efter att jag gjort mitt examensarbete, började jag mitt första fasta jobb på Boliden år 2000 som miljösamordnare.

Boliden är en del av en spännande bransch och jag upplevde att man kunde göra skillnad i arbetet med miljöfrågor. Här finns goda chanser till utveckling, jag har till exempel jobbat med miljö, personal, i anrikningsverket under expansionsprojekt och idag är jag områdeschef i Garpenberg (General Manager).

Erika Fagerlönn, sektionschef, Aitik:
I samband med att jag avslutade mina studier 2009, började jag som truckförare i Aitik under sommaren. Samma år blev jag anställd som korttidsplanerare. Fyra år senare började jag som arbetsledare för produktionsborrningen, vilket var lika spännande som skrämmande då jag inte hade någon tidigare erfarenhet som ledare och inte heller av borrning. Men jag hade verkligen ett mycket bra stöd av mina medarbetare och chefer. Nästa steg togs då jag började som sektionschef – att få det förtroendet trots att jag var gravid när jag sökte jobbet var verkligen fantastiskt.

Helene Seim, områdeschef/General Manager, Odda:
Min resa inom Boliden började som analytiker i laboratoriet och har lett till fram till att jag idag arbetar som General Manager. Jag har fått många möjligheter och har arbetat inom olika roller i organisationen. Det har varit lärorikt och lett till att jag har kunnat lära och förstå hela verksamheten i Odda. Det är väldigt spännande att utveckla samspelet mellan organisation och produktion, människor och utrustning.

Hur skulle du beskriva utvecklingen inom Boliden under åren och vad kan förbättras?

Jenny Gotthardsson:
Det har skett en stor utveckling under åren och jag upplever att Boliden är ett annat företag idag än när jag började. Mycket har skett på miljösidan i och med teknikutvecklingen och hur vi jobbar med frågorna. Samtidigt har mycket hänt inom samhället och företaget beträffande jämställdhet. Inte minst har antalet kvinnor inom Boliden ökat och det finns fler kvinnor i ledarroller.

Inom Boliden är man aldrig ensam – det finns alltid kollegor som man kan dela erfarenheter med, ofta på någon annan enhet. Jag har så många duktiga och kompetenta kollegor. Här tar man hjälp av varandra och det finns möjlighet att skapa goda nätverk inom Boliden.

Erika Fagerlönn:
Aitik var ganska långt framme inom jämställdhet redan när jag började. 2009 kunde man dock fortfarande få höra kommentarer som  ”lilla vännen”. Det existerar inte idag. Jag upplever att jag har samma förutsättningar och möjligheter som mina manliga kollegor. Något som haft stor betydelse för mig när jag började i rollen som produktionsplanerare var att jag hade en riktigt bra chef som var coachande och stöttande. Hennes stöd betydde mycket för min utveckling.

Chefsskapsprogram och  tydliga mål för jämställdhet har bidragit till att vi har fått fler kvinnliga kollegor bland ledarna bara under de senaste åren. En positiv detalj som jag uppmärksammat i min egen arbetsgrupp är att allt fler män tar ut en större del av föräldraledigheten, vilket också visar att vi blir mer jämställda.

Helene Seim:
Boliden Odda är en intressant och stabil verksamhet med  utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Under min tid på Boliden Odda har jag alltid upplevt ett företag där kön inte har spelat någon roll när det gäller vilka möjligheter som ges.

Hur lockar vi fler kvinnor till Boliden och en industri som traditionellt dominerats av män?

Jenny Gotthardsson:
Det är viktigt att vi visar vad vår verksamhet och våra yrken innebär och hur en modern gruva fungerar. Vi kan berätta mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor och ansvar. Vi är i en spännande bransch och kan erbjuda utvecklingsmöjligheter. Det kan vi visa genom förebilder, både  män och kvinnor, som berättar om hur det är att jobba på Boliden. Dessutom behöver vi arbeta mer med mångfald, forskning visar att det är positivt och värdeskapande i arbetsgrupper när vi bidrar med våra olika erfarenheter.
Slutligen – kom ihåg att vi är varandras arbetsmiljö. Hur vi bemöter varandra är så viktigt för hur vi mår på arbetsplatsen. Genom att visa respekt och hänsyn kan vi skapa trivsel i olika arbetssituationer.

Erika Fagerlönn:
Vi behöver nå ut till unga kvinnor redan inför deras val av gymnasieutbildning  så att vi säkerställer att de kompetenser vi behöver finns även bland kvinnor, exempelvis är underhåll ett område där vi har svårt att hitta kvinnor med rätt utbildning idag. Det behövs mer uppmärksamhet kring vad som är roligt och spännande med att gå de här utbildningarna. Boliden skulle kunna göra en insats tillsammans med universitet och högskolor för att påverka detta.

Jag blev själv intresserad av gruv- och metallindustrin och Boliden först efter gymnasiet, där jag var inne på ett annat spår och läste språk. Många i min umgängeskrets hade mycket gott att säga om Boliden, både som företag och arbetsgivare. Så när jag tog min examen kändes det naturligt att söka till Boliden. Och visst var det både häftigt och annorlunda att köra truck. Utvecklingen med fler kvinnor på arbetet bidrar till  en mer blandad diskussion där olika erfarenheter och kompetenser kompletterar varandra.

Helene Seim:
En sak vi kan göra är att motivera kvinnor inom Boliden att gå utanför sin bekvämlighetszon för att själva ta tillvara de möjligheter som finns. Här har kvinnor också ett eget ansvar. Det skulle göra kvinnor som arbetar inom Boliden mer synliga, så att Boliden inte verkar vara ett företag som är så mansdominerat. Det kommer att få fler människor att förstå att Boliden är ett företag där det finns möjligheter på alla nivåer i organisationen.

Avslutningsvis sammanfattar Kerstin Konradsson, President Boliden Smelters, vad som krävs för att locka fler kvinnor till Boliden, vilket visar sig stämma väl överens med de övriga intervjuade kvinnornas tankar och åsikter.

– För att locka fler unga, oavsett kön och bakgrund, tror jag att vi måste lyfta fram att vi är ett modernt processindustriföretag med hög teknologinivå och stort fokus på att vara en hållbar metallproducent i samhället. Dessutom behöver vi goda förebilder.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det värt att lyfta att ledningsgruppen inom Smältverk i dag består av nästan hälften kvinnor, för drygt sex år sedan var det knappt 10%. Vi har idag dessutom tre kvinnliga General Managers inom Boliden, de tillsattes alla under 2017. Det finns också många duktiga kvinnor inom företaget på flera olika nivåer vilka utgör ett bra successionsunderlag inför framtiden.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90