• Language

Visselblåsarkanal

Boliden strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Via vår visselblåsarkanal kan du anonymt rapportera allvarliga missförhållanden inom koncernen. Boliden tolererar inga former av repressalier mot någon som rapporterar missförhållanden i god tro.

Klicka här för att rapportera ett visselblåsarärende eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/sv/boliden

Notera! Inkludera inte känsliga personuppgifter* om någon person som nämns i din rapport om det inte är nödvändigt för att beskriva ditt ärende.

*Känsliga personuppgifter = uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

 

Visselblåsarsystemet

Bolidens visselblåsarsystem är en konfidentiell kommunikationskanal där du anonymt kan rapportera allvarliga missförhållanden. Systemet är inte avsett att ersätta våra interna rapporteringskanaler utan ska fungera som ett komplement till dessa.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarsystemet är endast till för rapportering av faktiska eller misstänkta allvarliga missförhållanden inom Bolidenkoncernen. En visselblåsare behöver inte ha bevis för sina misstankar för att kunna rapportera, men rapporteringen måste göras i god tro.

Definition av allvarligt missförhållande
Med allvarligt missförhållande menas grov överträdelse eller oegentlighet inom Bolidenkoncernen som rör;

  • bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor och korruption, ekonomisk brottslighet, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör företagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv eller hälsa, till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Allvarliga missförhållanden innefattar även försök att dölja något av ovanstående.

Inom vissa jurisdiktioner kan det även finnas restriktioner för vem du kan rapportera om. I Sverige kan endast personer i ledande ställning och nyckelpersonal bli föremål för rapportering av visselblåsare.

Definition av personer i ledande ställning och nyckelpersoner
Personer i ledande ställning och nyckelpersoner inom Bolidenkoncernen innefattar Boliden AB:s styrelse, Bolidens koncernledning, ledningen för affärsområde Gruvor, ledningen för affärsområde Smältverk, och alla medarbetare som rapporterar direkt till en person som ingår i någon av dessa grupper.

Vad ska inte rapporteras?

Visselblåsarsystemet ska inte användas för att rapportera problem som handlar om missnöje på arbetsplatsen eller relaterande frågor som inte betraktas som allvarliga missförhållanden. Sådana ärenden ska du ta upp med din närmaste chef eller vända dig till HR. Externa parter bör i första hand vända sig till sin kontaktperson inom Boliden eller till den lokala HR-funktionen.

Vem administrerar visselblåsarsystemet?

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Centre AB (WhistleB”). Systemet är helt fristående från Bolidens intranät och externa webbplats. Alla meddelande krypteras. För att säkerställa anonymiteten hos avsändaren sparar WhistleB inte IP-adresser eller annan meta-data. Rapportering kan ske dygnet runt, året om. Följ länken https://whistleb.com/ för mer information om WhistleB.

Vad händer när en rapport har skickats in?

När du har skickat in en rapport via visselblåsarsystemet visas ett ärende-ID och ett lösenord på skärmen. Spara dessa på ett säkert sätt om du vill fortsätta en dialog med Boliden och/eller följa upp status för din rapport. Rapporten granskas först av WhistleB innan den vidarebefordras till Boliden. WhistleB säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Boliden som berörs av rapporten.

Hanteras rapporter säkert och konfidentiellt?

All information som mottas i samband med en rapport behandlas med största försiktighet, strikt konfidentiellt och så snabbt som möjligt. Att försöka identifiera en visselblåsare som har valt att vara anonym är strängt förbjudet. För mer information om WhistleB:s säkerhetsåtgärder, följ länken https://whistleb.com/trustcentre/

Mer information

Om du vill veta mer om Bolidens visselblåsningsprocess, läs vår 'Whistleblower Policy'. För information om hur vi behandlar personuppgifter i visselblåsarsystemet, läs Bolidenkoncernens specifikation ’Whistleblowing and data privacy’.

Kontakt

Ulrika Simons

Chief Ethics & Compliance Officer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90