•    
  • Language

En av världens största återvinnare av elektronikmaterial

Bolidens smältverk Rönnskär i norra Sverige är en av världens största återvinnare av metall från elektronikmaterial. Anläggningen reducerar också sina utsläpp och producerar el och fjärrvärme av elektronikmaterial.

Bolidens kopparsmältverk Rönnskär utanför Skellefteå har återvunnit olika avfallsmaterial sedan 1960-talet. Idag är smältverkets årliga kapacitet för återvinning av elektronikmaterial 120 000 ton. Materialet utgörs bland annat av kretskort från datorer och mobiltelefoner som köps främst från Europa.

recycling

När elektronikmaterial anländer till Rönnskär med tåg eller lastbil från södra Sverige har det redan monterats isär, och en stor del av plasten, järnet och aluminiumet har avlägsnats. Det tas prover av elektonikmaterialet innan det strimlas och skickas till en kaldougn, anpassat speciellt för smältning av elektronikmaterial. Ugnen består av en lutande cylinder som roterar under smältprocessen för att säkerställa en jämn värmefördelning.

Det smälta materialet, kallat svartkoppar, förs ihop med smältverkets huvudflöde för vidareförädling och utvinning av koppar och ädelmetaller.

Minimerade utsläpp

Elektonikmaterial innehåller ofta farliga ämnen och måste behandlas på ett sätt som garanterar minimal miljöpåverkan. Rönnskärsverken är utrustade med avancerade system för att rena processgaser och vattenutsläpp. Vid våtgasrening används vatten för att tvätta bort dammpartiklar, som returneras till raffineringsprocessen. Rönnskär har även ett extra reningssteg för kvicksilver.

Rönnskärs miljökrav skärptes 2015 då smältverket fick ett nytt miljötillstånd. Nivåerna för utsläpp till luft och vatten har minskat med 50 procent eller mer.

Vad är e-avfall/e-skrot?

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90